Професорсько-викладацький склад кафедри

 

ПОПОВ АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ

завідувач кафедри права та фінансів.

кандидат юридичних наук, доцент

Профіль у Google scholar

У 1980 році закінчив Харківський юридичний інститут, а у 1983 – аспірантуру згаданого навчального закладу. Працював на різних викладацьких посадах у Національній юридичній академії ім. Я. Мудрого, Одеській юридичній академії та ін. У 1991 – 1992 р.р. проходив стажування в Сполучених Штатах Америки в школі права університету Дрейка м. Де-Мойн (штат Айова).

У сфері інтересів наукова діяльність, юридичні консультації із складних питань. Захоплюється шахами (кандидат в майстри спорту).

Автор більше 50 публікацій та підручників: «Правовые основы предпринимательской деятельности», «Международное частное право» (2 видання), «Торговое право» (5 видань), «Правовые основы внешнеэкономической деятельности” (2 видання); «Європейське судочинство»; 2 – под грифом Міністерства освіти. Співавтор проекту «Торгового кодексу України».

Володіє польською та англійською мовами.

ЄВТУХ ОЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

доктор економічних наук, професор кафедри права та фінансів.

Профіль у Google scholar

У 1975 р. закінчив Пермське вище командно-інженерне училище за спеціальністю „Літальні апарати і технологічне обладнання до них”.

У 1988 р. закінчив воєнно-політичну академію ім. Леніна і Жовтневої революції за спеціальністю „Військово-політична” та отримав кваліфікацію „офіцер з вищою воєнною освітою, викладач історії”.

У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему „Іпотечний механізм ефективного використання нерухомості” за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. У 2004 р. отримав диплом професора кафедри фінансів підприємств і кредиту.

Євтух О.Т. є автором понад 150 наукових та навчально-методичних праць, з них: 6 монографій та 2 посібники з грифом МОН.

 

РЯЗАНЦЕВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та фінансів.

В 1980 році закінчив Харківський юридичний інститут і отримав повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію «юрист».

В 1988 році присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук.

В 2014 році отримав вчене звання доцента

Викладацький стаж роботи складає 18 років.

Коло наукових інтересів: цивільне, сімейне та господарське право.

Опубліковано 27 наукових праць, прийнято участь у 14 конференціях.

 

САВИЧ СЕРГІЙ СВЯТОСЛАВОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та фінансів.

Профіль у Google scholar

У 2009 році закінчив юридичний факультет Волинського національного університету імені Лесі України.

У 2013 році захистив дисертацію кандидата юридичних наук в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України на тему: «Цивільно-правова охорона комерційних позначень в Україні та Республіці Польща (порівняльно-правовий аспект)».

Має досвід практичної (начальник юридичного департаменту підприємства, юрисконсульт), наукової та викладацької роботи (Київський університет права Національної академії наук України, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). спеціалізується на питаннях права інтелектуальної власності, зокрема реєстрації та захисту прав на торговельні марки і географічні зазначення в Україні, гармонізації законодавства про комерційні позначення з правом Європейського Союзу, проблемах захисту суб’єктів підприємницької діяльності та споживачів від актів недобросовісної конкуренції, авторсько-правових відносин у «цифровому середовищі».

У 2014 р. брав участь у Міжнародному семінарі – «Intellectual Property Law and Institutions – New Perspectives and Dimensions», що проходив на базіВсесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO) у м. Женева (Швейцарія).

Володіє польською та англійською мовами.

Основні публікації:

 1. System ustawodawstwa Ukrainy i Polski o ochronie własności intelektualnej (zagadnienia teoretyczne) / S. Savych // Wiedza Prawnicza. – 2011. – № 6. – S. 59–59.
 2. Споживач у системі цивільно-правової охорони торговельних марок / С. С. Савич // Часопис Київського університету права. – 2011 . – № 3 . – С. 210-214.
 3. Поняття торговельних марок (знаків) з доброю репутацією та їх правова охорона (досвід Республіки Польща) / С. Савич // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 4. – С. 259–262.
 4. Савич С. С. Окремі питання правового регулювання вичерпання виключного права на торговельну марку в Україні // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 2. – С. 254-256
 5. Вичерпання виключного права на торговельну марку. Окремі питання застування в Україні / С. С. Савич // Юридична газета. –2013. – № 21 (21 травня 2013 р.) . – С. 28–30.
 6. Право контролю суб’єкта авторського права за доступом до твору у цифровому середовищі (access right) // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. ст. (13-14 червня 2014 р.). – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – С. 141-143.
 7. Історико-правові умови виникнення правової охорони фірмового найменування в Україні та інших європейських країнах // Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі : Матеріали XXXI Міжнар. Наук. Практ. конференції 27-30 листопада 2014 р. Київ-Ужгород, «Говерла», 2014. – С. 352-357.
 8. Авторське право у цифровому середовищі: проблема монополії правовласника та забезпечення умов вільного використання творів / С. С. Савич // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2015. – № 1. – С. 86–93
 9. Битва за оригінал (право споживача на захист від оманливих торговельних марок) / С. С. Савич // Юридична газета. – 2015. – № 13
 10. Система правової охорони географічних зазначень: досвід України та підходи Європейського Союзу // С. С. Савич // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 5. – С. 12–21
 11. Проблеми реалізації прав інвалідів у сфері відносин інтелектуальної власності / С. С. Савич // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньму середовищі у світлі реалізації Конвенції про права інвалідів : тези доповідей XV науково-практичної конференції (м. Київ – 18-19 листопада 2015 р.). – К.: Університет «Україна», 2015. – С. 391–393

 

МОЧКОШ ЯН ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та фінансів.

Профіль у Google scholar

Закінчив у 1968 р. Київську Вищу школу міліції. У 2004 р. спеціалізованою вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності: «кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза».

Автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць.

З 1962 по 1994 рр. працював в органах внутрішніх справ. Підполковник міліції. Нагороджений відомчими відзнаками.

Відмінник освіти України.

 

ПУНДОР ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри права та фінансів

Освіта:

2005-2009 – Київський національний економічний університет, бакалавр з господарського права;

2009-2010 – Київський національний економічний університет, магістр з міжнародного економічного права (дипломна робота на тему: «Інститут усиновлення в міжнародному приватному праві»);

2010-2015 – Університет економіки та права «КРОК», здобувач на здобуття наукового ступеня.

Кандидат юридичних наук, спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Тема дисертаційного дослідження: «Категорія «суб’єкт права» у теорії права та особливості її застосування у галузевому праві»; продемонстровано імплементацію загально правових конструкцій у господарському праві (у форматі ілюстративного, прикладного контексту).

Отримала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 17.12.2011 року № 593 (видане Волинською обласною КДКА на підставі рішення від 12.12.2011 року № 6/166).

З вересня 2018 р. на посаді старшого викладача кафедри права та фінансів Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».

ДАЦЮК-ТОМЧУК МАРІЯ БОГДАНІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри права та фінансів.

У 2005 р. закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького за спеціальністю ”Маркетинг” та отримала кваліфікацію „економіст”.

У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Формування та розвиток політики збуту підприємств молокопродуктового підкомплексу”

за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами. У 2014 році отримала диплом доцента кафедри економіки та підприємництва.

Дацюк-Томчук М.Б. є автором 60 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 монографія.

ЛІПОВСЬКА-МАКОВЕЦЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри права та фінансів.

Профіль у Google scholar

У 2002 р. закінчила Луцький державний технічний університет за спеціальністю ”Економіка підприємства” та отримала кваліфікацію „економіст”.

У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему “Організаційно-економічні механізми формування та становлення регіонального ринку комерційної нерухомості” за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Ліповська-Маковецька Н.І. є автором 60 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 монографія.

ПІКАЛЮК СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА

старший викладач кафедри права та фінансів.

Профіль у Google scholar

У 1993 р. закінчила юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка Автор понад 30 наукових праць.

Основні публікації:

 1. Розвиток соціального партнерства України та Німеччини: порівняльний аналіз // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 2-3 квітня 2015 р.) / Упоряд. Т.Й. Жалко, О.І. Кушпетюк, Н.Г. Конон. – Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2015. – С. 187-191.
 2. Окремі аспекти щодо удосконалення правового регулювання соціального партнерства // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми удосконалення економіко-правової системи України на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства», 26 – 27 листопада 2015 року. Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси. – С. 140-142
 3. Щодо професійного статусу профспілок // Х тематичний збірник наукових праць «УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ПРОБЛЕМИ І СУЧАСНІСТЬ» присвяченого 70-й річниці закінчення Другої світової війни, Луцьк. – С. 190-195
 4. Окремі питання правового захисту інтересів об’єднань роботодавців у системі соціального партнерства // Проблеми та досягнення законодавчих реформ в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 25травня 2016 р.) / Організаційний комітет МНПІК, Тернопільська міська громадська організація «Правозахисна організація «АКВІТАС»». – Тернопіль, 2016. – С. 76-77
 5. Ознаки та особливості парламентсько-президентської республіки // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доповідей учасників II Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2016 року)/ О. А. Бундак, Т. Й. Жалко, Н. Г. Конон, Н. В. Ляшук. – Луцьк : ЛІРоЛ, 2016.- С. 178-179
 6. Правовий захист інтересів об’єднань роботодавців у системі соціального партнерства в Україні і в зарубіжних країнах // Порівняльно-аналітичне право / ДВНЗ«Ужгородський національний університет», юридичний факультет. –Ужгород: ДВНЗ«Ужгород. нац. ун-т», 2016. – С. 64-69

Навчально-методичні праці

 1. Методичні матеріали до складання тестового державного екзамену для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» спеціальності 5.03040101 «Правознавство» з дисциплін: теорія держави і права, конституційне право, адміністративне право, цивільне право, трудове право / Уклад. C.С. Пікалюк, Н.О.Рязанцева. – Луцьк, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2015. – 44 с.
 2. Методичні матеріали до складання тестового державного екзамену для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» з дисциплін: теорія держави і права, кримінальне право, кримінальний процес, цивільне право, цивільний процес / Уклад.: С.С. Пікалюк, Н.О. Рязанцева, О.В. Батюк. – Луцьк, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2015. – 44 с.
 3. Методичні матеріали до складання тестового державного екзамену для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Cпеціаліст» спеціальності 7.03040101 «Правознавство» з дисциплін: актуальні проблеми теорії держави і права, теоретичні основи судових експертиз, підприємницьке право, європейське судочинство / Уклад. А.А. Попов, С.С. Пікалюк, Н.О.Рязанцева, – Луцьк, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2015. – 36 с.
 4. Методичні матеріали до складання тестового державного екзамену для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.03040101 «Правознавство» з дисциплін: актуальні проблеми теорії держави і права, теоретичні основи судових експертиз, підприємницьке право / Уклад. А.А. Попов, C. С. Пікалюк, Н.О.Рязанцева. – Луцьк, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2015. – 26 с.
 5. Теорія держави і права: методичні рекомендації до самостійного вивчення для студентів денної форми навчання за галуззю знань 0304 «Право» (спеціальність 5.03040101 «Правознавство» // С. Пікалюк. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту “Україна”, 2015. – 26 с.
 6. Теорія держави і права: методичні рекомендації до семінарських занять для студентів денної форми навчання за галуззю знань 0304 «Право» спеціальність 5.03040101 «Правознавство» // С. Пікалюк. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту “Україна”, 2015. – 18 с.
 7. Теорія держави і права: методичні вказівки для студентів заочної форми навчання за галуззю знань 0304 «Право» (спеціальність 5.03040101 «Правознавство») // С. Пікалюк. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту “Україна”, 2015. – 18 с.
 8. Трудове право: методичні вказівки та завдання до семінарських занять для студентів денної форми навчання за галуззю знань 0304 «Право» // С. Пікалюк. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту “Україна”, 2016. – 40 с.
 9. Конституційно-процесуальне право: методичні вказівки до семінарських занять для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 0304 «Право» // С. Пікалюк. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту “Україна”, 2016. – 18 с.
 10. Актуальні проблеми адміністративного права: методичні рекомендації до самостійного вивчення для студентів денної форми навчання за гауззю знань 0304 «Право» // С. Пікалюк. – Луцьк: ЛІРоЛ Ун-ту “Україна”, 2016. – 18 с.

 

РЯЗАНЦЕВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

старший викладач кафедри права та фінансів.

Профіль у Google scholar

В 2005 році закінчила Волинський державний університет ім. Л.Українки і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «юрист».

Викладацький стаж роботи складає 10 років.

Коло наукових інтересів: цивільне, сімейне та господарське право.

Опубліковано 18 наукових праць, прийнято участь у 8 конференціях.

 

ПАЩУК ТАРАС ВАЛЕРІЙОВИЧ

старший викладач кафедри права та фінансів, адвокат.

Профіль у Google scholar

У 2011 р. закінчив юридичний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Розпочав свій трудовий шлях працюючи юрисконсультом на підприємствах та установах Волині.

Протягом 2011 – 2014 рр. навчався в аспірантурі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Тема кандидатської дисертації: «Історичні та правові засади, системи виконання покарань в Україні (за матеріалами Волинської, Рівненської, Львівської областей)».

З 2014 року працює на посаді асистента кафедра права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».

У 2015 році заснував Громадську організацію «Волинське товариство польського права», є її віце – президентом.

Автор понад 25 статей.

Життєве кредо сформульоване у вислові: «До успіху немає ліфта, треба підніматися по східцях».

ГАВРИЛЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Старший викладач кафедри права та фінансів.

У 2007 р. закінчила Луцький інститут розвитку людини Університету „Україна” за спеціальністю ”Маркетинг” та отримала кваліфікацію „магістр з маркетингу”.

Гаврилюк Н.В. є автором понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

 

 

 

 

 

ТУЗ ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

асистент кафедри права та фінансів.

Профіль у Google scholar

У 2014 році закінчила Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста – юрисконсульта, юриста.

Викладацький стаж роботи становить 2 роки.

Коло наукових інтересів: цивільне та аграрне право.

Опубліковано 10 наукових праць, прийнято участь в 5 конференціях.