Кафедра фізичної реабілітації та соціального забзпечення

Підготовку фахівців за спеціальностями “Фізична терапія, ерготерапія”, “Спеціальна освіта” та напрямом „Здоров’я людини” здійснює досвідчений професорсько-викладацький склад кафедри фізичної реабілітації та кафедри соціального забезпечення.Кафедра фізичної реабілітації створена у серпні 2003 р. на базі кафедри фізичного виховання та реабілітації. Її очолює доктор біологічних наук, професор кафедри фізична реабілітація Макаренко Микола Васильович. Підготовка фахівців здійснюється на денній і заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „магістр”.

Типовими видами діяльності фахівця за спеціальностями “Фізична терапія, ерготерапія”, “Спеціальна освіта” та напряму „Здоров’я людини” є організація фізичної реабілітації, фізичного виховання та спортивно-масової роботи у дошкільних, середніх і вищих закладах освіти, лікарнях, поліклініках, спеціалізованих реабілітаційних центрах, науково-дослідних установах, лікарсько-фізкультурних диспансерах, фізкультурних та спортивних організаціях.

На початок 2017 року на кафедрі працює 10 чоловік: один доктор наук, 2 професори, 4 кандидати наук, доцентів, 2 старших викладача та 1 асистент.

Викладачі кафедри систематично приймають участь у науково-практичних конференціях та майстер-класах щодо роботи з неповносправними особами в кардіології, ортопедії та ендокринології, а також підвищують свою кваліфікацію у провідних науково-освітніх закладах України та за її межами (Республіка Польща).

До послуг наших студентів спеціалізовані навчальні аудиторії, обладнані наочними і технічними засобами навчання: кабінети анатомії та фізіології людини, патологічної фізіології, теоретичних основ фізичного виховання, теоретичних основ фізичної реабілітації, фізіологічних основ фізичної культури, кабінет реабілітаційного супроводу навчання, науково-дослідна лабораторія функціональної діагностики та реабілітації, гімнастична зала, зала аеробіки та шейпінгу, тренажерна зала, спортивні майданчики, комп’ютерні класи, бібліотека з читальним залом, студентська їдальня.

Щорічно студенти за спеціальностями “Фізична терапія, ерготерапія”, “Спеціальна освіта” та напряму підготовки „Здоров’я людини” беруть активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах з фізичної реабілітації та теорії і методики фізичного виховання, стають їх переможцями та призерами. На університетських конкурсах на кращу наукову роботу серед студентів, що проводяться в рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі”, роботи студентів неодноразово отримували премії та грошові винагороди.


Функціонує студентська науково-проблемна група, яка працює над темою “Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, фізичної реабілітації та валеології в сучасних умовах”.

Набуті професійні навички закріплюються під час проходження навчальної, організаційної, педагогічної та клінічної практик на базі Волинського обласного центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, відділення реабілітації Луцької міської клінічної лікарні, дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу для дітей із особливими потребами, загальноосвітніх навчальних закладів міста та області, а також на базі інших реабілітаційно-оздоровчих центрів, спеціалізованих освітніх закладів для дітей із функціональними обмеженнями. Кращі студенти, які зарекомендували себе сформованими фахівцями, після проходження практик залишаються на роботу в цих установах.

Загальна наукова тематика кафедри: „Фізична реабілітація осіб із обмеженими функціональними можливостями в системі їх професійної та соціальної адаптації”.

У співпраці із Волинським обласним центром кардіоваскулярної патології та тромболізису виконується Міжнародна програма „Оцінка якості вторинної профілактики після інфаркту міокарда та ішемічного інсульту в країнах Східної Європи” (ASCAPЕ). Дослідження є частиною міжнародного проекту, в якому беруть участь Гданська медична академія (Польща) та Санкт-Петербурзька медична академія ім. І.І. Мечникова (Росія). Координатором програми є доктор медичних наук. Матеріали дослідження щорічно доповідаються на засіданні робочої групи з реабілітації та фізіології навантаження кардіологів Європейського товариства.

Викладачі кафедри співпрацюють із науковими установами України та інших країн, зокрема, з Академією педагогічних наук України, Державним науково-дослідним інститутом фізичного виховання і спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Тернопільським державним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського, Робочою групою з реабілітації та фізіології навантаження кардіологів Європейського товариства, з “Санаторієм Наленчув” – Республіка Польща, з Гданською медичною академією тощо.