ДАЦЮК-ТОМЧУК МАРІЯ БОГДАНІВНА

кандидат економічних наук, доцент кафедри права та фінансів

 

У 2005 р. закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького за спеціальністю «Маркетинг» та отримала кваліфікацію «економіст». У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування та розвиток політики збуту підприємств молокопродуктового підкомплексу» за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління підприємствами. У 2014 році отримала диплом доцента кафедри економіки та підприємництва. Дацюк-Томчук М.Б. є автором понад 70 наукових та навчально-методичних праць, з них одна монографія.

Профіль у Google scholar 

 

Підвищення кваліфікації:

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра фінансів та кредиту. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) №145/18 від 09.04.2019р. Тема: «Нові вектори розвитку фінансового ринку України».

 

Наукова діяльність:

Монографії

Васильчик С. В.,Дацюк-Томчук М.Б. Жидяк Л. Р. Збутова політика підприємств молокопродуктовогопідкомплексу: особливості та напрями розвитку : монографія. Львів : Сполом, 2011. 193с.

 

Публікації в наукових виданнях

Борисюк О.В. Дацюк-Томчук М.Б. Переваги та недоліки використання стабільних монет, як інструменту для зниження неставлівості кріптолерів на фінансовому ринку. Економічний часопис.2021. Т. 1. №25. С. 6978.

Борисюк О.В. Дацюк-Томчук М.Б., Ліповська-Маковецька Н.І. Імперативи розвитку фінансового ринку України в умовах цифровізації. Економічний часопис.2020. Т. 2. №22. С. 168176.

Борисюк О.В., Стащук О.В., Дацюк-Томчук М.Б. Оцінка впливу грошово-кредитного сектора на безпеку фінансового ринку України. Молодий вчений : наук.журн. 2020. №2 (78). С. 364-369

Borysiuk O., Datsyuk-Tomchuk M., Lipovska-Makovetska N. Developmentoffinancialmarketasfactorofeconomicsecurityofukraine: monograh. Conceptualaspectsmanagementofcompetitivenesstheeconomicentities : collectivemonographeditedby M. Bezpartochnyi I Britchenko, in 2 Vol.HigherSchoolofSocialandEconomicPrzeworsk : WSSG, 2019. Vol. 2. p. 57-66.

Дацюк-Томчук М.Б., Борисюк О.В. Проблеми розвитку страхування життя в умовах нестабільного фінансового середовища. Економічний часопис.2019. Т. 1. №17. С. 100-106.

Дацюк-Томчук М.Б., Борисюк О.В. Нові вектори розвитку фінансового ринку України в умовах цифрової економіки. Економічний часопис. 2019. №2 (18). С. 95-101.

Borisyuk Olena Volodimirivna, Datsyuk-Tomchuk Maria Bogdanivna, Homaniuk Olena Kostiantynivna. The value of modern information technologies in high ereducation. Proceedings of the XVII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society Warsaw, Poland. 2019.Vol. 2.September 25. р. 8-14

Borysiuk O., Datsyuk-Tomchuk M., Lipovska-Makovetska N.  Problems of development of insurance of marketin modern conditions: thesis. Collection of scientific articles.  Actual scientific research, Romе, Italy. 2018. р.111-113.

Дацюк-Томчук М.Б. Основні причини економічної кризи в Україні. Подолання кризових явищ в економіці України : зб. наук. праць за матеріалами круглого столу. Луцьк : ЛІРоЛУн.-ту «Україна», 2018. Вип. 1.С.13-28.

Дацюк-Томчук М. Б. Напрями вдосконалення збутової діяльності підприємств молоко продуктового підкомплексу. Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. Економіка та менеджмент. 2014. Вип. 5. С. 121-126.

Дацюк-Томчук М.Б. Сутність розвитку виробництва молока та молочних продуктів. Агросвіт. 2014. №2. С. 67-78.

Дацюк-Томчук М.Б. Удосконалення взаємовідносин учасників ринку молочних товарів. Ефективна економіка. 2014. №2. С. 32-35.

Тези наукових доповідей

Борисюк О.В., Дацюк-Томчук М.Б. Оцінка складових економічної корпоративної безпеки України. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 18 лют. 2020 р.). Луцьк, 2020. С. 152-155.

Дацюк-Томчук М.Б. Стратегія управління фінансовим розвитком підприємства. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп.учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Луцьк, 18-19 трав. 2017 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2017. С. 143-145.

Дацюк-Томчук М.Б. Формування стратегічних альтернатив розвитку підприємства. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу :матеріали ІVМіжнар. наук.-практ.конф. (м. Луцьк, 26-27 квіт. 2018 р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2017. С.100-103.

 

Дацюк 1
Дацюк-Томчук