ПАХОЛОК ЗІНАЇДА ОЛЕКСАНДРІВНА

доктор філологічних наук,

професор кафедри інформаційної діяльності та туризму

У 1981 році закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Російська мова і література» та отримала кваліфікацію «Філолог, викладач російської мови і літератури». У 2020 році закінчила Луцький інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”», за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність». У 1989 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Редуплікація як спосіб представлення семантики в різноструктурних мовах» зі спеціальності «10.02.19 – загальне мовознавство, соціолінгвістика, психолінгвістика». Вчене звання доцента кафедри педагогіки та методики початкового навчання Луцького педагогічного інституту присвоєно 9 квітня 1992 року. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему «Категорія повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри» зі спеціальності «10.02.15 – загальне мовознавство». Пахолок З. О. є автором понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

Профіль у Google scholar

Підвищення кваліфікації:

Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, кафедра документознавства і музейної справи, свідоцтво №116/17 від 30.04.2018 р.

Клайпедський університет, факультет соціальних та гуманітарних наук, курси «Литовської мови та культури», 40 годин, 8 кредитів, сертифікат № 006021.

 

Наукова діяльність:

Монографії

Пахолок З. О. Гносеологічний і онтологічний статус категорії повторюваності: мовний та мовленнєвий виміри : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2013.  684 с.

 

Публікації в наукових виданнях

 Pakholok Z. Ontology of the Category of Repetition.  LOGOS. 100. A Journal, of Religion, Philosophy, Comparative Cultural Studies and Art. (2019)/ URL:  https://doi.org/10.24101/logos.2019.55

Pakholok Z. Category of Repetition in Linguistic Discourse. Acta Linguistica Lithuanica. Vilnius. 2019. № 81. P. 160–172.  Web of Science. http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-81/

Alla Korolyova, Zinaida Pakholok, Igor Korolyov, Roman Vasko. Logic and Semiotic Passportization Data of Numbers in Different Cultures. Journal of History Culture and Art Research.   Vol. 9, № 3, 2020. P. 277–287.

Пахолок З. О. Повтори як засіб створення репрезентації національно-мовної картини світу (на матеріалі повісті М. Матіос “Солодка Даруся”). Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки : Філологічні науки. Літературознавство.  2015. № 9(310). С. 138–143.

Пахолок З. О. Ідиостиль Лесі Українки як відображення синтезу мистецтв в естетичній рецепції письменниці. Studia Slawistyczne: etnolingwistyka і komunikacja międzykulturowa. Lublin, 2015. № 2.  С. 219–233.

Пахолок З. О. Художній простір Людмили Вознюк. Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки.  Луцьк, 2016. № 1(326).  С. 170–178.

Пахолок З. О.  Становление научного пути Н. В. Крушевского. Русский язык и литература в средней и высшей школе.  2017.  № 1/2.  С. 42–48.

Пахолок З. О.  Антанас Кріщюкайтіс-Аішбе. Хто винен? Всесвіт.  2017.  № 3/4.  С. 189–194.

Пахолок З. О.  Дебютне дослідження магічно-сакральних текстів  М. В. Крушевського на східно-словʼянському ґрунті. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов.   2017.  Вип. 15. С. 171–183.

Пахолок З. О. Бібліографія оповідання Юрія Федьковича «Хто винен?» в українських, російських та литовських виданнях. Вісник книжкової палати. 2018.   № 7.  С. 44-49.

Пахолок З. О. Дослідження та популяризація мрвознавця з Волині Миколая Крушевського. Краєзнавство.  Київ. 2019. № 4(109). С. 116–132.

Пахолок З. О., Миронюк Л. П.  Методика опрацювання хмарних сервісів Google Slides та Site для створення презентацій про рідну країну і розміщення їх на сайті в курсі «Українська мова як іноземна». Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво.  2020.  Вип. 38.  С. 51-58.

Тези наукових доповідей

Пахолок З. О. Мистецьке свято «Територія слова Івана Корсака». Живий Іван Корсак.  Київ : Ярославів вал, 2018.  С. 223–228.

 Пахолок З. О. Проект книжкового видання «Луцька homo візія». Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи: матеріали доповідей учасників VІ Міжвузівського науково-практичного семінару, м. Луцьк, 27 грудня 2018 р./ упоряд.: Т. Й. Жалко, Н.Г. Конон, Н. В. Ляшук. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. Вип. 6.  С. 9–12.

Пахолок З. О. Людина доби Ренесансу. Яровиця.  Луцьк, 2015.  № 7/8.  С. 32–36.

Пахолок З. О. Крушевский Николай Вячеславович. Русские фольклористы: Биобиблиографический словарь. XVIII–XIX вв.: В 5 т. / Под ред. Т.Г. Ивановой.  СПб. : Дмитрий Буланин, 2018. Т. 3.  С. 34–38.

Пахолок З. О. Лексична репрезентація національно-мовної картини світу в повісті Марії Матіос «Солодка Даруся». Wydarzeniaod traumy do euforii. Warszawa. Варшава, 2018.  С. 45–53.

Пахолок З. О. Лінгво-історична складова прізвища Домонтович. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту (м. Луцьк, 21–22 травня 2020 року). С. 293–297.

Пахолок З. О. Псевдонім Домонтович в українській літературній біографістиці. Здобутки та досягнення прикладних та фундаментальних  наук XXI століття: Матеріали міжнародної наукової конференції (м. Черкаси, 7 серпня 2020 року,). Т. 2. С. 91–96.