РЯЗАНЦЕВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права та фінансів

 

В 1980 році закінчив Харківський юридичний інститут і отримав повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію «юрист». В 1988 році присвоєно науковий ступінь кандидата юридичних наук. В 2014 році отримав вчене звання доцента Викладацький стаж роботи складає 20 років.

Коло наукових інтересів: цивільне, сімейне та господарське право. Опубліковано понад 30 наукових праць, прийнято участь у 14 конференціях.

Профіль у Google Scolar

 

Підвищення кваліфікації:

Східноєвропейський національний університет ім.Лесі Українки, кафедра цивільно-правових дисциплін, свідоцтво №128 від 01.04.2019 р.

 

Наукова діяльність:

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або WebofScienceCoreCollection, IndexCopernicusInternational (Республіка Польща)

Рязанцев О. Є., Рязанцева Н. О. Щодо здійснення житлових прав та права власності на житло в сучасній судовій практиці. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 6. С. 161-164.

Рязанцев О. Є. Щодо правового статусу сторін як учасників господарського процесу. Порівняльне аналітичне право. 2018. № 4. С. 141-143.

Рязанцев О. Є., Рубін А. В. Проблеми характеристики функцій юридичної відповідальності. XVI економіко-правові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 15 берез. 2017 р.). Львів, 2017. С. 34-37.

Публікації в наукових виданнях

Рязанцев О. Є., Рубін А. В. Функції юридичної відповідальності. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки» (м. Тернопіль, 03 берез. 2017 р.). Тернопіль, 2017. URL: http://www.lex-line.com.ua/?go=article&id_year=12&id_rozdil=59&id_pidrozdil=555&id_pidrozdil2=0

Рязанцев О. Є., Рубін А. В. Характеристика функцій юридичної відповідальності. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Науковий потенціал та перспективи розвитку юридичної науки», 03.03.2017.

Рязанцев О.Є. Без реальних важелів впливу не обійтися. Урядовий кур’єр. 2015. № 25. 11 лют. С. 3.

Тези наукових доповідей

Рязанцев О. Є. Роль експертизи в цивільному процесі. XVII Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність», 27-28 травня 2020р., м. Київ.

Рязанцев О. Є., Рязанцева Н. О. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язання. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 2020 р.). Луцьк, ЛІРоЛ, 2020р. С. 306-308.

Рязанцев О.Є., Рязанцева Н.О. Теоретичні засади процесу доказування у цивільному судочинстві. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали VМіжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 23–24 трав. 2019 р.).Луцьк, 2019. С. 146–151.

Рязанцев О.Є. Щодо визначення поняття банківської таємниці. Права людини: історія і сучасність : зб. тез наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 груд. 2019 р.). Київ, Ун-т «Україна», 2019. С. 87-89.

Рязанцев О. Є. Нормативне регулювання туристичної діяльності в Україні. Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів, співробітників ВНЗ і наук. організацій, магістрантів, аспірантів, докторантів, представників громадських організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ (м. Сєвєродонецьк, 25-26 жовт. 2018 р.). Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. С. 61-66.

Рязанцев О. Є. Загальна характеристика речово-правових способів забезпечення виконання зобов’язань. Конституційно-правові засади адміністративної реформи в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів, співробітників ВНЗ і наук. організацій, магістрантів, аспірантів, докторантів, представників громадських організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ (м. Сєвєродонецьк, 25-26 жовт. 2018 р.). Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім.В. Даля, 2018. С. 66-70.

Рязанцев О. Є. Нормативне регулювання розвитку туризму для людей з інвалідністю. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю : тези доп. ХVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23 листоп. 2018 р.). Київ: Ун-т «Україна», 2018. С. 181-185.

Рязанцев О. Є. Правова характеристика застави в законодавстві України. Правовий захист: адвокатура та держава (минуле і сучасне) : матеріали адвокатських читань, присвячені 95-річчю пам’яті адвоката Йосипа Аптіка ( м. Дубно, 2018 р.). Дубно. 2018. С. 45-48.

Рязанцев О. Є. Захист прав споживачів у суді. Проблеми правового статус особи в Україні : тематичний зб. тез наук.-практ. семінару з нагоди річниці прийняття Загальної Декларації прав людини (м. Луцьк, 10 груд. 2018 р.). Луцьк, ЛІРоЛ, 2018. – С. 58-63.

Рязанцев О.Є. Застава та притримання як способи забезпечення виконання зобов’язання. Проблеми правового статус особи в Україні : тематичний зб. тез наук.-практ. семінару з нагоди річниці прийняття Загальної Декларації прав людини (м. Луцьк, 10 груд. 2018 р.). Луцьк, ЛІРоЛ, 2018. С. 25-29.

Рязанцев О., Поліщук І. Поняття та юридичні ознаки договору дарування Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасн. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 18–19 трав. 2017 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2017. С. 171-173.

Рязанцев О., Гаманюк В. Експертиза як форма використання спеціальних знань в цивільному судочинстві. Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до Європейської спільноти: проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. викладачів, співробітників ВНЗ і наук. організацій, магістрантів, докторантів, представників громадських організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та інших установ (м. Сєвєродонецьк, 06-07 жовт. 2017 р.). Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 21-24.

Рязанцев О., Годзінський І.Поняття і сутність доказування в господарському процесі. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Сєвєродонецьк, 07-08 груд. 2017 р.). Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. С. 53-55.

Рязанцев О., Лащ С.Представництво прокурора як реалізація принципу публічності в цивільному процесі. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Сєвєродонецьк, 07-08 груд. 2017 р.). Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. С. 55-57.

Рязанцев О., Линник О. Приватна нотаріальна діяльність в Україні. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Сєвєродонецьк, 07-08 груд. 2017 р.). Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. С. 57-59.

Рязанцев О. Є., Рязанцева Н. О. Реституція в Україні: реалії сучасності. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасн. IIМіжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 трав. 2016 р.). Луцьк : ЛІРоЛ, 2016. С. 147-150.