Положення про студентське самоврядування

 1. Загальні положення

Це Положення поширюється на студентську громаду Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» (далі – Інституту). Порядок організації Студентського самоврядування визначається Положеннями про Студентське самоврядування Інституту.

1.1. У своїй діяльності органи Студентського самоврядування інституту діють відповідно до Конституції України, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, цього Положення.

1.2. Студентське самоврядування – це частина громадського самоврядування інституту, яке дає право і можливість студентам вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

1.3. Діяльність органів Студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної позиції.

1.4. Принципи Студентського самоврядування Інституту:

– добровільність, колегіальність, відкритість;

– автономність у вирішенні питань, що входять до їх компетенції, самостійність у виборі форм та методів здійснення повноважень;

– виборність та звітність представницьких органів Студентського самоврядування;

– рівність прав студентів на участь у Студентському самоврядуванні, включаючи право обирати та бути обраним до відповідних представницьких органів;

– співпраця з адміністрацією Інституту.

1.5. Органи Студентського самоврядування відстоюють інтереси студентів незалежно від політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Рішення органів Студентського самоврядування є обов’язковим для виконання всіма студентами та мають дорадчий характер для адміністрації та

структурних підрозділів Інституту.

1.6. Органи Студентського самоврядування діють на основі принципів верховенства права, законності, виборності, добровільності, демократичності, гласності, гуманності, колегіальності, незалежності, рівноправності, підзвітності та відповідальності перед студентською громадою.

1.7. Органи Студентського самоврядування не залежать від політичних партій та релігійних організацій.

1.8. У своїй діяльності органи Студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування Університету «Україна» та інших навчальних закладів, молодіжними та іншими неполітичними організаціями.

1.9. Адміністрація, співробітники кафедр та структурних підрозділів Інституту в межах своїх повноважень всебічно сприяють роботі органів Студентського самоврядування Інституту всіх рівнів.

1.10. Єдиним вищим колегіальним органом Студентського самоврядування Інституту є Конференція студентів, на якій забезпечене  представництво не менш як 50 відсотків +1 делегат.

1.11. Положення ухвалюється Конференцією Студентського самоврядування та затверджується директором Інституту.

1.12. Представницькі, виконавчі органи Студентського самоврядування обираються строком на один рік.

1.13. Студенти, обрані до складу органів Студентського самоврядування, можуть бути усунені зі своїх посад за результатами студентського загального

таємного голосування. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи щонайменше 10 % студентів.

1.14. Голова Студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

 

 1. Мета і завдання діяльності органів Студентського самоврядування

2.1. Метою діяльності Студентського самоврядування є:

– сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування в нього

лідерських якостей, навичок майбутнього організатора та керівника;

– удосконалення навчального процесу, підвищення його якості;

– забезпечення виховання духовності та культури студентів;

– сприяння різним формам соціальної активності, громадських ініціатив, соціалізації молодого покоління.

2.2. Основними завданнями діяльності органів Студентського самоврядування є:

– забезпечення і захист прав та інтересів студентів Інституту, зокрема стосовно організації навчально-виховного процесу;

– забезпечення виконання студентами академії своїх обов’язків як громадян і

студентів;

– сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;

– залучення студентів до науково-дослідної роботи;

– вирішення питань заохочення, преміювання студентів тощо;

– сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання

патріотизму;

– репрезентація студентства у керівних і дорадчих органах Інституту, органах

влади і управління міста, області, України;

– координація своєї діяльності з деканатами, структурними підрозділами Інституту, з викладачами, кураторами академічних груп;

– безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики України;

– забезпечення інформаційної, соціально-психологічної допомоги студентам

З особливими потребами;

– організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;

– участь у вирішенні питань міжнародного співробітництва та обміну студентами;

– залучення студентів у вільний від навчання час до трудової діяльності, а саме, участь у громадських роботах щодо благоустрою території міста, інституту,

– створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

– участь в організації культурно-масових і мистецьких заходів;

– участь в організації спортивних заходів;

– співпраця з кураторами академічних груп, керівниками кафедр та інших структурних підрозділів Інституту;

– пропаганда серед студентів здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню ними правопорушень.

 

 1. Права та обов’язки органів Студентського самоврядування

3.1. Органи Студентського самоврядування мають право:

– брати участь в управлінні Інститутом через виборних представників органів Студентського самоврядування у Вченій раді та зборах трудового колективу Інституту;

– узагальнювати, аналізувати та вносити зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності Інституту і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

– розпоряджатися коштами та іншим майном, що знаходяться на балансі Інституту і розпорядження якими віднесено до компетенції органів Студентського самоврядування;

– брати участь у розробці документів (подавати проекти, пропонувати зміни, вносити заперечення тощо), що регламентують діяльність посадових осіб і трудового колективу Інституту з усіх питань, пов’язаних із правами студентів або правами Студентського самоврядування;

– звертатися до адміністрації з проханням щодо заснування студентських друкованих та електронних засобів інформації та брати участь у їх виданні;

– отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

– організовувати зустрічі з представниками адміністрації Інституту;

– вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, в тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів.

3.2. Голова Студентського самоврядування та студенти Інституту мають право бути обраними до складу Вченої ради та дбути делегатами Конференції трудового колективу Інституту. Згідно Закону України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ) до Вченої ради обираються не менш ніж 10% шляхом прямих таємних виборів із числа студентів, що навчаються. Згідно закону України до Конференції трудового колективу обираються не менш ніж 15% шляхом прямих таємних виборів із числа студентів, що навчаються. Кількісний склад визначається Положенням про Вчену раду Інституту та Положенням про Конференцію трудового колективу.

3.3. Органи Студентського самоврядування, в межах наданих їм повноважень, зобов’язані:

– чітко дотримуватися цього Положення та законодавства України;

– забезпечувати дотримання прав та обов’язків студентів і сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

– порушувати проблеми студентів перед адміністрацією Інституту;

– надавати допомогу адміністрації Інституту щодо виконання завдань у сфері навчально-виховної роботи;

– сприяти розвитку та вдосконаленню Студентського самоврядування;

– забезпечувати регулярне інформування студентів з усіх питань студентського життя Інституту у студентських засобах масової інформації, в тому числі електронних;

– координувати свою діяльність в Інституті з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

– вирішувати інші питання, пов’язані з правами студентів або Студентського самоврядування, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів Інституту;

– звітувати перед студентською громадою відповідного рівня щодо проведеної роботи не рідше разу на рік або на вимогу адміністрації Інституту.

 

 1. Структура і організація роботи органів Студентського самоврядування

4.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, інституту в цілому. На всіх рівнях органи Студентського самоврядування є виборними

4.2. Студентська рада інституту.

Вищим представницьким органом студентського самоврядування інституту є Студентська рада інституту.

До складу Студентської ради інституту входять:

 • голова Студентської ради інституту;
 • заступник голови Студентської ради інституту;
 • секретар Студентської ради інституту;
 • Голова старостату;
 • відповідальні за напрями роботи, а саме:
 • відповідальний за інформаційну діяльність;
 • відповідальна за науково-дослідницьку діяльність;
 • відповідальна за культурно-масову діяльність;
 • відповідальний за спортивно-масову діяльність;
 • відповідальна за профорієнтаційну діяльність;
 • відповідальний за національно-патріотичне та екологічне виховання;
 • відповідальна за волонтерську діяльність.

Засідання Студентської ради інституту відбуваються не менше одного разу на місяць. Позачергові засідання скликає голова Студентської ради інституту за власним рішенням або на вимогу не менше 1/3 членів Студентської ради інституту.

Засідання Студентської ради інституту вважаються чинними за наявності не менше 2/3 членів Студентської ради інституту.

Рішення Студентської ради інституту приймають шляхом прямою голосування простою більшістю голосів присутніх членів Студентської ради.

Рішення Студентської ради інституту фіксуються в протоколі, який підписує голова Студентської ради та секретар Студентської ради інституту.

Рішення Студентської ради інституту є обов’язковими для виконання головою Студентської ради інституту, членами Студентської ради інституту та всіма студентами інституту.

Студентська рада інституту:

 • здійснює організаційне керівництво діяльністю студентського самоврядування в інституту;
 • визначає позицію студентського самоврядування в інституті з актуальних питань студентського життя;
 • представляє студентське самоврядування в органах управління інститутом, органах місцевого самоврядування та державної влади, місцевих, регіональних, всеукраїнських та міжнародних громадських організаціях;
 • приймає рішення в межах своїх повноважень;
 • скликає Конференцію студентів інституту;
 • обирає заступника голови і секретаря Студентської ради інституту;
 • затверджує інструкції по роботі відділів Студентської ради інституту;
 • заслуховує звіти керівників відділів Студентської ради інституту;
 • готує питання на розгляд керівних органів інституту (Вчена рада) щодо важливих проблем студентського життя;
 • вносить пропозиції адміністрації інституту щодо входження до регіональних, всеукраїнських та міжнародних об’єднань, спілок та союзів;
 • заслуховує щорічні звіти керівників органів студентського самоврядування інституту;
 • звітує про свою роботу на Конференції студентів інституту;
 • обирає представників студентського самоврядування до складу Вченої ради інституту;
 • обирає представників студентського самоврядування для участі у Загальних зборах трудового колективу інституту;
 • висловлює недовіру голові Студентської ради інституту та призначає перевибори в інституті.
 1. Взаємодія керівництва Інституту з органами Студентського самоврядування

5.1. Керівництво Інституту має право:

– отримувати інформацію про діяльність органів Студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про

поточну діяльність тощо);

– скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках

недотримання керівниками органів Студентського самоврядування Статуту

вищого навчального закладу та Положення про органи Студентського

самоврядування;

– брати участь, через своїх представників, із дорадчим голосом у заходах, що

проводять органи Студентського самоврядування (загальних зборах,

конференціях, тощо).

5.2. Керівництво Інституту зобов’язане:

– щорічно забезпечувати розгляд та врахування поданих пропозицій щодо змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з діяльністю Студентського самоврядування, всебічно допомагати у їхній реалізації;

– інформувати органи Студентського самоврядування про важливі рішення,

які стосуються життєдіяльності студентів;

– погоджувати з представницьким органом Студентського самоврядування:

– відрахування студентів з вищого навчального закладу та їх поновлення на

навчання;

– забезпечити належні умови для діяльності органів Студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця

для встановлення інформаційних стендів тощо)

 1. Конференція студентів

6.1. Єдиним вищим колегіальним органом Студентського самоврядування

є Конференція студентів, в якій забезпечене представництво не менш як 50 відсотків +1 делегат.

6.2. На конференції:

– ухвалюють Положення про Студентське самоврядування;

– формують і затверджують склад виконавчого органу Студентського самоврядування та обирають його голову;

– заслуховують звіти окремих органів Студентського самоврядування та

представників Студентського самоврядування, приймають рішення щодо

ефективності їх діяльності;

– приймають рішення з основних питань Студентського життя, якщо

вирішення таких питань віднесено до компетенції органів Студентського

самоврядування;

– затверджують делегатів Конференції трудового колективу, членів Вченої радию. Згідно закону України до Вченої ради обираються не менш ніж 10% шляхом прямих таємних виборів із числа студентів, що навчаються.

Згідно закону України до Конференції трудового колективу обираються не менш ніж 15% шляхом прямих таємних виборів із числа студентів, що навчаються;

– затверджують процедуру використання майна та коштів органів Студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах.

6.3. Конференція студентів може бути звітною аба звітно-виборчою, проводится не менше 1 разу на рік відповідно Положення про Конференцію Студентського самоврядування.

 1. Міжнародна діяльність органів Студентського самоврядування

7.1. Органи Студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами Студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень та ініціювати укладання угод, договорів для покращення діяльності Студентського самоврядування.

7.2. Проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з директором та адміністрацією Інституту.

7.3. Міжнародна діяльність органів Студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» та України.

 1. Фінансова основа діяльності органів Студентського самоврядування

8.1. Фінансування діяльності органів Студентського самоврядування проводиться згідно та у межах чинного законодавства та відповідних нормативно-правових актів Інституту за рахунок:

– коштів, визначених Вченою Радою Інституту в розмірі не менше як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності;

– інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

8.2. Порядок формування кошторису щодо планування та використання коштів спеціального фонду Інституту, передбаченого для потреб Студентського самоврядування, складається та приймається постійно діючим органом Студентського самоврядування – Студентською радою.

8.3. Розподіл коштів, передбачених на потреби органів Студентського самоврядування, здійснюється Студентською радою.

8.4. Відповідальність за формування кошторису Студентського самоврядування та використання цих коштів несе Голова Студентського самоврядування. Голова Студентського самоврядування здійснює облік коштів, які витрачено Студентським самоврядування та звітує на Конференції студентів.

 

 1. Прикінцеві та перехідні положення

9.1. Це Положення набирає чинності після прийняття на Конференції Студентського самоврядування Інституту від дня підписання директором і є

основним документом, на підставі якого діють органи Студентського самоврядування.

9.2. Зміни та доповнення даного Положення вступають в силу після прийняття їх Конференцією студентів інституту та з дня підписання директором.