Плани і звіти

Звіт голови НТСАДіМВ

Луцького інституту розвитку людини

Університету «Україна» за 2017–2018 рр.

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» (далі – НТСАДіМВ ЛІРоЛ «Україна») діє відповідно до положення про НТСАДіМВ ЛІРоЛ «Україна» від 12 вересня 2015 року.

Основною метою діяльності НТСАДіМВ є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, популяризація різних галузей науки та формування інноваційних підходів до здійснення науково-винахідницької діяльності.

Основними завданнями НТСАДіМВ ЛІРоЛ «Україна» є:

 • cтворення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;
 • формування особистості молодого вченого з широким демократичним світоглядом;
 • надання організаційної, консультаційної, інформаційної, методичної допомоги членам НТСАДіМВ ЛІРоЛ «Україна»;
 • участь у розробці та втіленні наукових проектів і програм;
 • організація студентських навчально-науково-виробничих підрозділів;
 • популяризація наукової роботи серед студентів і молодих вчених;
 • організація лекцій, дискусій, науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, екскурсій, круглих столів, тренінгів та інших заходів;
 • співпраця з керівництвом інституту щодо організації наукової роботи студентів;
 • співпраця з науковими товариствами студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених інших ВНЗ;
 • організація та розвиток міжнародного наукового та культурного співробітництва;
 • залучення студентів інституту до участі у студентських наукових конкурсах різних рівнів;
 • організація інформаційної діяльності;
 • захист прав та інтересів членів НТСАДіМВ ЛІРоЛ «Україна».

Протягом звітного періоду (2017-2018 н.р.) НТСАДіМВ ЛІРоЛ «Україна» взяло участь у проведенні:

 • науково-практичного семінару «Проблеми та перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи» (21 листопада 2017 р., м. Луцьк);
 • круглого столу, присвяченого тижню права «Сучасний стан розвитку юридичної галузі України» (5 грудня 2017 року, м. Луцьк);
 • Міжвузівського ІІІ науково-практичного семінару «Комп’ютерні технології: сучасні реалії та перспективи» (21 грудня 2017 р., м. Луцьк);
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти» (31 січня 2018 р., м. Луцьк);
 • ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми освіти і науки в контексті євроінтеграційного поступу»(26-27 квітня 2018 р., м. Луцьк);
 • ІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (15-16 травня 2018 р., м. Луцьк);
 • Всеукраїнської інтернет-конференції «Подолання кризових явищ в економіці України: фінансово-економічні механізми» (29 березня 2018 р., м. Луцьк).

Вагомим здобутком за звітний період є захист кандидатської дисертації Романюк Альоною Павлівною за спеціальністю 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» та здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (диплом – ДК № 047307 від 16 травня 2018 р.).

Протягом звітного періоду НТСАДіМВ ЛІРоЛ «Україна» організовувало та брало безпосередню участь в діяльності проблемних груп, наукових гуртків, студентського наукового товариства інституту.

Вагомим показником діяльності НТСАДіМВ ЛІРоЛ «Україна» є участь у наукових заходах, написанні монографій, підручників, посібників, статей та доповідей на різнорангові конференції. Зокрема, молодими науковцями, було видано:

 • С.С.Савич. Судочинство в європейському суді з прав людин: навч. посіб. / С.С.Савич, А.А.Попов, Т.В.Пащук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 164 с.;
 • С.С.Савич. Цивільно-правова охорона комерційних позначень в Україні й Республіці Польща (порівняльне дослідження) монографія. / С.С.Савич. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 168 с.
 • Понад 55 наукових статей, тез та виголошено доповідей на різнопланових наукових заходах.

Андрійчук Ю.М., кандидат наук з фізичного виховання, разом з проф. Чижиком В.В. розробили і подали проект до Британської ради на отримання гранту на тему «Школа масажу для дітей з вадами зору» (16.10.2017 р.). Проте проект не пройшов конкурсного відбору.

Студенти та молоді науковці НТСАДіМВ ЛІРоЛ «Україна» брали участь у різних конкурсах наукових робіт.

Андрійчук Ю.М. керувала науковою роботою Власюка Ярослава Олеговича, студента напряму підготовки «Здоров’я людини» 4.1, на тему «Фізична реабілітація при порушенні м’язового апарату», яка була подана на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт для студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку людини та зайняла ІІ місце. За призове місце учасники отримали грамоту та грошову винагороду.

Студент 3 курсу спеціальності «Правознавство» Купріда Олександр Валерійович, під керівництвом кандидата юридичних наук, доцента кафедри права Попова Анатолія Андрійовича, написав наукову роботу на тему «Захист цивільних прав в Україні із застосуванням європейського досвіду» на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Отримав Грамоту за участь.

Чемес Марія Володимирівна, студентка 3 курсу спеціальності «Правознавство», взяла участь та отримала І місце в обласному етапі VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ IІІ – IV рівнів акредитації (негуманітарний профіль) Науковий керівник – кандидат Жалко Т. Й.

Древля Юрій Юрійович, студент 3 курсу напряму підготовки «Здоров’я людини», взяв участь у IV Конкурсі студентських творчих робіт із соціальних комунікацій. Підготував два мультимедійних проекти рекламного характеру про Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» (10.05.-10.06.2018 р.).

Студенти та молоді науковці НТСАДіМВ ЛІРоЛ «Україна» взяли участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, яка тривала протягом квітня-травня 2018 року. Зокрема, студенти спеціальності «Фінанси і кредит» 26-27 квітня 2018 р. Корнійчук І., Зинюк А., Аршулік О. взяли участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», яка проходила в Луцькому національному технічному університеті. Отримали грамоту за участь.

Студенти спеціальності «Туризм» взяли участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Охорона праці», яка проходила в Луцькому національному технічному університеті. Отримали грамоту за участь.

У подальшій діяльності НТСАДіМВ ЛІРоЛ «Україна» слід зосередити увагу на активізації науково-дослідної роботи студентів та участі в наукових конференціях, семінарах, круглих столах. Активізація створення студентських навчально-науково-виробничих підрозділів (СННВП) на усіх кафедрах інституту. Налагодження міжвузівського співробітництва студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених у розробці регіональних дослідницьких проектів з актуальних наукових проблем.