Бібліотека

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Бібліотека є інформаційним, науковим, навчально-допоміжним, культурно-просвітницьким структурним підрозділом Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», який забезпечує задоволення інформаційних потреб студентів, інших працівників інституту, сприяє навчальному процесу, науково-дослідницькій та культурно-просвітницькій діяльності.

1.2. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну праву», постановами Кабінету Міністрів, указами Президента України, нормативно-правовими актами міністерств, які функціонують на загальнодержавному рівні, наказами і розпорядженнями директора інституту, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку ЛІPoЛ Університету «Україна», а також Положенням про бібліотеку, що затверджується наказом директора інституту.

1.3. Правові, фінансові, матеріальні, організаційні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, поповнення, використання і належне зберігання її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки забезпечує інститут.

1.4. Бібліотека працює у відповідності з планами науково-дослідницької роботи інституту, навчальними програмами, вивчає потреби факультетів та інших структурних підрозділів інституту.

1.5. Бібліотека підпорядковується заступникові директора з наукової роботи та директорові інституту.

1.6. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг та умови надання їх визначаються Правилами користування бібліотекою і затверджуються директором інституту.

 

2. СТРУКТУРА

2.1. Структура та штатний розклад бібліотеки визначаються на основі типових, затверджуються директором вищого навчального закладу за поданням завідувача бібліотеки і мають забезпечувати повноцінне функціонування бібліотеки, сучасний рівень інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів.

2.2. Завідувач у межах своїх повноважень несе відповідальність за організацію роботи бібліотеки, результати її фінансово-господарської діяльності, стан і збереження фонду та іншого майна.

2.3. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.

2.4. Забороняється переміщення бібліотеки без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів бібліотеки, зберігання бібліотечних фондів (ст. 27 Закону України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”).

2.5. Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і відповідальність структурних підрозділів бібліотеки визначаються відповідними положеннями, Положенням про бібліотеку і правилами користування бібліотекою.

2.6. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі даного Примірного положення і затверджується директором вищого навчального закладу.

2.7. Бібліотека залучає читачів до управління бібліотекою і до оцінки її діяльності.

2.8. З метою розвитку демократичних основ та колегіальності у вирішенні основних бібліотечних питань створюються професійні ради – методична, рада дирекції, ради молодих спеціалістів тощо.

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

3.1. Забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, інших працівників інституту згідно їх інформаційних запитів на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів.

3.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до наукової, навчальної, культурно-просвітницької діяльності інституту та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

3.3. Пропагування та розкриття за допомогою усіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини.

3.4. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм та методів роботи.

3.5. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій.

3.6. Ведення науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформатики, бібліотекознавства, бібліографії і книгознавства.

3.7. Виховання інформаційної культури користувачів.

3.8. Координація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами інституту, громадськими організаціями, з бібліотеками інших систем.

3.9. Здійснення господарської діяльності, спрямованої на забезпечення та оптимізацію інформаційного і бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів.

 

4. ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ

4.1. Здійснює інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

4.2. Організовує диференційоване бібліотечне обслуговування студентів, інших працівників інституту.

4.3. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів інституту, використовуючи різні форми та методи індивідуального, групового і масового інформування.

4.4. Проводить опитування та дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації їх задоволення.

4.5. Формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, програмами і тематикою наукових досліджень інституту шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних видань, виданих і вироблених як на території України, так і за її межами.

4.6. Організовує бібліотечний фонд, здійснюючи прийом, облік, наукове та технічне опрацювання документів, забезпечуючи раціональне його розміщення та збереження, створюючи умови для повного використання користувачами.

4.7. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та навчальну цінність, зношені і дефектні примірники згідно з діючими законодавчими актами. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками забороняється.

4.8. Вивчає склад та використання фонду, стан книгозабезпечення навчальних дисциплін, які викладаються в інституті.

4.9. Організовує і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек на традиційних та електронних носіях інформації.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Бібліотека має право:

5.1. Визначити зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про бібліотеку.

5.2. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи інституту. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

5.3. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну бібліотеки.

Бібліотека зобов’язана:

5.4. Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування бібліотекою.

5.5. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової) без їхньої згоди.

 

6. ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Відповідно до покладених на бібліотеку завдань та функцій показниками діяльності бібліотеки є: чітке та якісне виконання обов’язків та завдань передбачених даним положенням.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

7.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором вищого навчального закладу.

7.2. Дотримання функцій, що передбачені цим Положенням.

7.3. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

 

8. ВЗАЄМОДІЯ З ПІДРОЗДІЛАМИ ІНСТИТУТУ

8.1. Бібліотека тісно співпрацює з усіма структурними підрозділами інституту з питань щодо забезпечення науковою та навчальною літературою.

email:  bibliotekalirol@ukr.net

CUL Online – Онлайн бібліотека навчальної літератури.