Кафедра інформаційної діяльності та туризму

 

 

Спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

На межі другого і третього тисячоліть наша цивілізація вступила в еру інформаційного суспільства. В умовах глобалізації економіки і зростання конкуренції інформація в різних формах стала одним з основних факторів розвитку організацій, підприємств, установ. Сьогодні інформація – це важливий стратегічний ресурс, що стоїть на одному рівні з людськими, енергетичними та сировинними ресурсами.

При переході до інформаційного суспільства на ринку праці невпинно зростає попит на фахівців, здатних жити і діяти в сучасному інформаційному середовищі. Систематизація документально фіксованої інформації вимагає вмінь організувати інформаційні потоки й масиви, структурувати, класифікувати, ефективно використовувати документну, архівну та бібілотечну інформацію для систематизації та гармонізації інформаційного простору.

Отже, відкриття у багатьох вищих навчальних закладах напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» (“Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”) було реакцією на активні процеси, що відбулись в соціально-комунікативній сфери країни наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.: стрімкий розвиток систем зв’язку, телекомунікацій, створення інформаційного системно-мережевого простору.

Своєчасність і перспективність цього напряму зумовлена двома основними чинниками. По-перше, це зростання ролі інформаційних процесів у всіх різновидах людської діяльності, поява постіндустріального (інформаційного) суспільства, глобалізація інформаційного простору. Створюються не лише інформаційно-аналітичні підрозділи, інформаційно-рекламні агенції, розширюється коло центрів науково-технічної інформації, патентних структур, архівних підрозділів, активізується робота книгозбірень із використанням інноваційних фори та методів роботи, а й посилюється значення високоякісного інформаційного забезпечення вищого керівництва всіх рівнів і напрямів соціального управління на базі новітніх технологій й застосування глобальних світових мереж. По-друге, це зростаюча роль документа, у т.ч. електронного, який є водночас носієм інформації, каналом соціальної комунікації, засобом збереження, реєстрації і передання інформації у просторі й часі, об’єктом охорони інтелектуальної власності та захисту авторських прав.


Спеціальність “Туризм”

Волинська область відзначається багатими рекреаційними ресурсами: різноманітним ландшафтом, лісами, мережею річок та озер, родовищами лікувально-торфових грязей, джерельною та мінеральною водою, цілющими рослинами. А хто не чув про унікальні Шацькі озера? Вони високо оцінені як лікувальний та туристичний потенціал області.

Волинська область має також вигідне географічне розташування на межі кількома сусідніми держави. Розвинена транспортна мережа з`єднує область не лише з усіма регіонами України, а й з Білорусією та Польщею. Тому туризм на Волині має велику перспективу розвою у ближчі роки.

Навчаючись у Луцькому інституті розвитку людини, студенти практикуються у надання спеціалізованих послуг туристам. Ці знання дозволять їм вільно орієнтуватись у професійних питаннях відпочинку й розваг, надання готельно-ресторанних послуг, транспортного та екскурсійного обслуговування. Ще під час навчання в інституті студенти отримають фахову кваліфікацію екскурсовода та екотуриста, що дає їм можливість успішно поєднувати навчання і професійну діяльність.

Випускники спеціальності “Туризм” після закінчення навчання, отримуючи кваліфікацію спеціаліст з туризму, можуть займати посади:

Ø керівника державних або приватних туристичних організацій;

Ø керівника туристсько-рекреаційних комплексів;

Ø спеціаліста служби маркетингу туристичних послуг та сфери обслуговування;

Ø фахівця санаторно-курортної справи;

Ø екскурсовода з вітчизняного та міжнародного туризму.

Вони повністю підготовлені для вирішення таких типових задач професійної діяльності:

– самостійно організовувати і проводити екскурсії, розробляти маршрути;

– комплексно досліджувати ринок туризму;

– здійснювати розрахунки основних економічних показників роботи туристичних організацій;

– розробляти системи інформаційного забезпечення туризму;

– аналізувати, оцінювати і здійснювати прогноз ефективності виробничої та комерційної діяльності туристичних фірм та організацій;

– досліджувати особливості і проблеми управління туристичними підприємствами;

– здійснювати коректування цілей і програм дій туристичних організацій.