Кафедра інформаційної діяльності та туризму

     

Кафедра інформаційної діяльності та туризму

Про нас

Навчальний процес забезпечує досвідчений професорсько-викладацький склад кафедри, що формувався з 2000 року. Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями : 029 – бакалавр з інформаційної бібліотечної та архівної справи; 029 – магістр з інформаційної бібліотечної та архівної справи (спеціалізація: державне управління і менеджмент органів влади та управління); 242 - бакалавр з туризму;

На кафедрі працюють: д. філол. наук, професор Пахолок З. О., д. іст. наук, проф. Демʼянюк О.Й., д. іст. наук, проф. Куницький М. П., канд. філол. наук, доц. Жалко Т. Й, канд. філол. наук, доц. Ляшук Н.В., канд. географ. наук, доц. Майстер А. А., канд. економ. наук, доц. Ожема С. В., ст.викл. Конон Н. Г., викл. Васюра Р.В., ст. викл. Каун Ю.В., викл. Приймачук О.В., ст. викл. Мамчич Я. М.
Завідувач кафедри – доцент, кандидат філологічних наук Жалко Тетяна Йосипівна.

Основні напрями професійної діяльності фахівців з інформаційної, бібліотечної та архівної справи – це діловодська, кадрова, організаційно-управлінська, консультаційна, референтська, бібліотечно-бібліографічна, інформаційно-аналітична та архівна. За умов набуття відповідного досвіду фахівці можуть адаптуватись до таких суміжних напрямів діяльності як маркетингова, рекламна, видавнича, зв’язки з громадськістю, обліково-контрольна тощо.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальностями неможлива без застосування сучасних засобів навчання. На кафедрі функціонують спеціалізовані лабораторії та кабінети, оснащені необхідними технічними засобами навчання: інтерактивними дошками, комп’ютерами, мультимедійними проекторами.У підготовці майбутніх спеціалістів професорсько-викладацький колектив застосовує сучасні інформаційні технології в освітній процес, що дозволяє якісно змінити зміст, методи та організаційні форми навчання.

Викладачами кафедри налагоджено співпрацю зістейкхолдерами, роботодавцями, які зацікавленні у навчанні висококваліфікованих фахівців і стали партнерами Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна». Для розвитку спеціальностей та спільної організації навчального процесу укладено договори з такими підприємствами та установами: Волинська обласна бібліотека для юнацтва, Луцька міська центральна бібліотечна система, Волинський краєзнавчий музей,туристичне агентство «Страховий туристичний сервіс», туристичне агентство «SunTrevel», ПП Фірма “Модуль”,  ТзОВ “Лафіт”.

Підписання договору про співпрацю з директором Волинської обласної бібліотеки для юнацтва, Єфремовою А. С.
Підписання договору про співпрацю з директором Волинського краєзнавчого музею, Важатко О. Г.

ПРАКТИКА

Студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» проходять практику в органах державної влади, на базі об’єднаних територіальних громад, бібліотеках і архівах, організаціях різних форм власності.

У підготовці конкурентоздатних фахівців з туризму професорсько-викладацький колектив кафедри особливий акцент зробив на поглибленому вивченні спеціальних дисциплін з туризму, оволодінні кількома іноземними мовами, формуванні підприємницьких навичок. Студенти спеціальності туризммають можливість отримати практичні навики як в Україні, так і за кордоном, зокрема, на базах Карпат та в Республіці Польща.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Однією з невід’ємних складових вищої освіти є наукова діяльність викладачів і здобувачів освіти, яка дозволяє сформувати у студентів основи самостійної професійної діяльності, що суттєво підвищує якість підготовки кадрів.  Щороку викладачі кафедри проводять наукові конференції, семінари відповідно до наукової проблематики своєї спеціальності.

Міжвузівський науково-практичний семінар «Проблеми та перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
Учасники ІІІ Міжвузівського науково-практичного семінару «Комп’ютерні технології: сучасні реалії та перспективи»

За результатами наукових заходів кафедра видає наукові збірники: «Проблеми та перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи», «Комп’ютерні технології: сучасні реалії та перспективи», «Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку».

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію, проходять стажування у вищих закладах освіти, беруть участь у різноманітних семінарах, вебінарах, симпозіумах. Для опанування інноваційних технологій викладання, здобуття нових знань запрошують відомих тренерів для проведення майстер-класів і тренінгів, до яких охоче долучаються студенти й здобувають сертифікати.

Велика увага приділяється виховній роботі зі студентами. Їх залучають до організації та проведенні різноманітних культурно-масових заходів  міста та інституту, проводяться екскурсії та різноманітні цікаві презентації.

Перелік посад, які може обіймати випускник спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа:

 • документознавець, інженер з науково-технічної інформації
 • прессекретар, керівник пресслужби
 • архівіст, архіваріус, завідувач архіву
 • керівник адміністративного підрозділу
 • працівник апарату місцевих органів державної влади
 • керівник відділу кадрів і трудових відносин, інспектор з кадрів, організатор персоналу, менеджер із управління персоналом
 • завідувач канцелярії, загального відділу, департаменту документаційного забезпечення управління
 • фахівець із зв’язків з громадськістю (PR) та пресою, інформаційний аналітик
 • музеєзнавець, завідувач музею
 • інспектор з організації захисту секретної інформації
 • бібліотекар, завідувач бібліотекою, фахівець у галузі бібліотечної справи, тощо.

Перелік посад, які може обіймати випускник спеціальності Туризм:

 • керівник державних або приватних туристичних підприємств
 • менеджер  туристично-рекреаційних комплексів
 • спеціаліст служби маркетингу туристичних послуг і сфери обслуговування
 • фахівець санаторно-курортної справи
 • екскурсовод з вітчизняного та міжнародного туризму
 • консультант з туризму в органах місцевого самоврядування
 • фахівець з комплексного дослідження туристичного ринку
 • спеціаліст з обробки систем інформаційного забезпечення в галузі туризму
 • інструктор-методист з туризму та рекреаційної діяльності тощо.

Партнери кафедри