Умови і документи для вступу

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

У центрі уваги в інституті поставлена особистість студента, його інтелектуальний і професійний ріст у період навчання, відповідальність Університету за своїх випускників.

Принципи, закладені у роботу Приймальної комісії Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», – забезпечення об’єктивності, відкритості, прозорості, демократичності при проведенні вступних випробувань та зарахуванні абітурієнтів (можна навести аналогію з відомим висловом В. Сухомлинського: вищий навчальний заклад починається з Приймальної комісії, як «театр починається з гардеробу»).

До складу відбіркових комісії інститутів, факультетів, входять керівники підрозділів, декани, завідувачі випускових кафедр, провідні викладачі кафедр і технічні співробітники. Це дозволяє залучити до роботи зі вступниками більш широке коло професійних викладачів університету, що у свою чергу сприяє покращенню профорієнтаційної роботи, дозволяє вступникам отримувати повну інформацію про обрані спеціальності, про організацію навчання у вищому навчальному закладі, про перспективи працевлаштування і роботи в майбутньому.

Відповіді на запитання, які найчастіше задають абітурієнти


1. Коли потрібно і коли краще подавати документи до Приймальної комісії?

Вступники на І курс денної форми навчання подають документи до Приймальної комісії з 12 липня до 26 липня. Для абітурієнтів, які мають право проходити творчі конкурси або складати вступні випробування, що проводяться Університетом «Україна», прийом документів закінчується 20 липня;

Для абітурієнтів, які вже здобули освіту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник» чи «молодший спеціаліст» і хочуть продовжити навчання за наступним освітнім ступенем (за денною формою навчання), термін подачі документів також з 12 по 24 липня;

Для вступників на вищий освітній ступінь «магістр» денної форми навчання прийом документів у цьому році проводиться з 12 по 24 липня;

Для вступників на перший курс заочної форми навчання прийом документів триває з 13 по 24 серпня.

Всі інші категорії вступників, які вже здобули попередні освітньо-кваліфікаційні рівні / освітні ступені («кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр» чи «спеціаліст») і хочуть продовжити навчання за наступним освітньо-кваліфікаційним рівнем / освітнім ступенем за заочною формою навчання, терміни подачі документів: з 6 по 15 березня, з 13 по 24 серпня, з 5 по 16 листопада.

День, в який були подані документи (в межах встановленого терміну), ніяк не визначає Вашого рейтингу та не збільшує шанси на вступ до ВНЗ.

2. Які документи необхідно подавити для вступу?

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього – за особистим вибором оригінали або копії;
  • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 2017 чи 2016 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) – за особистим вибором оригінали або копії;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

3. Як правильно вибрати напрями підготовки, на які подавати документи?
Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж із чотирьох спеціальностей. Напишіть усі. Звичайно, куди мрієте, куди дозволяють Вам результати ЗНО, а також бажано на напрями різного рівня популярності. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

4. Чи всі абітурієнти повинні вступати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання?

Вступ на перший курс ступеня «бакалавр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» у 2017 році проходитиме за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, виданими у 2018, 2017 чи 2016 році.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до інституту для здобуття освітнього ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) із трьох предметів або з двох предметів та конкурсу творчих чи фізичних здібностей, якщо він передбачений для вступу на певну спеціальність.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до інституту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) із двох предметів або з одного предмета та конкурсу творчих чи фізичних здібностей, якщо він передбачений для вступу на певну спеціальність.

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

Право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року мають:

особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, в яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року №124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року.

Право на зарахування за співбесідою мають:

особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 1 січня 2017 року, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 року за № 907/29037.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2017 року, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до вищого навчального закладу за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань із визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти у країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне із громадянами України право на здобуття вищої освіти.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами фахового вступного випробування і тестування з української мови.

На навчання для здобуття ступеня бакалавра інститут приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (із нормативним терміном навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки за результатами фахового вступного випробування, а для вступу на інші спеціальності – ще й за результатами додаткового фахового випробування.

Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спорідненою спеціальністю здійснюється за результатами вступних випробувань з фаху та іноземної мови, а для вступу на інші спеціальності – ще й за результатами додаткового фахового випробування. На навчання для здобуття ступеня магістра також приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

5. Що робити, якщо не набрали необхідної кількості балів ЗНО?

Абітурієнт, який вступає до ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», подає до Приймальної комісії три сертифікати з результатами від 100 балів.

Якщо у Вас результати інакші, не засмучуйтесь, відразу телефонуйте нам. Ми зможемо підказати варіанти вирішення цієї ситуації. Їх може бути декілька, зокрема:

Маючи два сертифікати ЗНО, можна подати документи на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Отримавши диплом, Ви продовжите навчання за спорідненим напрямом підготовки бакалавра з третього курсу. Таким чином, не тільки не витратите більше часу та коштів на навчання, а й зможете раніше розпочати працювати за фахом.

У тих, хто не має сертифікатів ЗНО, є можливість вступити на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.

6. Що таке творчий конкурс?

Творчий конкурс – це форма вступного випробування, метою якого є перевірка та оцінювання здібності вступника до творчої діяльності. Його проходять абітурієнти, які вступають на напрями підготовки «Дизайн» (творчий конкурс – рисунок, живопис, композиція) і «Журналістика» (творчий конкурс – есе, інтерв’ю, творчий доробок).

7. Чи потрібно подавати оригінали документів до Приймальної комісії відразу?

Якщо Ви вступаєте до декількох ВНЗ, маєте право подавати до Приймальної комісії не оригінали, а копії документа про освіту та сертифікатів ЗНО. Проте показати оригінали необхідно, а працівник Приймальної комісії Ваші копії засвідчить.

На початку серпня, коли будуть оприлюднені списки рекомендованих, потрібно подати оригінали документів.

Беручи до уваги, що деякі ВНЗ навмисно утруднюють повернення абітурієнтам їхніх документів, краще тримати оригінали вдома, а в серпні подавати відразу до того навчального закладу, де вирішили навчатися остаточно.

8. Коли і як можна дізнатися про результати вступу?

Свій поточний рейтинг у ВНЗ можна відслідковувати через мережу Інтернет у системі «Конкурс».

Списки абітурієнтів за напрямами, які Ви обрали, можуть бути досить великі. Але пам’ятайте, що переважна більшість абітурієнтів подавали документи до кількох ВНЗ та на кілька напрямів у кожному, тому ситуація може радикально змінитися.

Не панікуйте, якщо 1 серпня не побачили свого прізвища у списку рекомендованих. Близько половини з цього списку можуть піти. Разом із тим, враховуйте реальні можливості просування за рейтинговим списком. Орієнтиром у розрахунку буде кількість ліцензованих місць, які має навчальний заклад із напряму підготовки.

Рекомендовані до зарахування подають оригінали документів та укладають договори про надання освітніх послуг. На місця тих, хто не подає оригінали, у наступній хвилі будуть рекомендовані наступні у рейтингу.

Якщо Вас рекомендували у першій хвилі туди, куди Ви і мріяли, заберіть свої заяви з інших ВНЗ, не заважайте вибороти свій шанс колишнім суперникам із нижчими рейтингами.

Бажаємо Вам вдалої вступної кампанії!
Якщо Вам важко визначитися з вибором майбутньої професії, пропонуємо прийти до Приймальної комісії і ми Вам допоможемо.

Обравши для вступу Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», ви маєте можливість стати студентами навчального закладу ІІІ-IV рівня акредитації, здобувати фах, який є конкурентним на ринку праці, навчатися у кращих вітчизняних та зарубіжних науковців (за програмами обміну та отримання подвійних дипломів), мати цікаве студентське дозвілля. Студенти інституту забезпечені гідними сучасними умовами навчання.