Кафедра фізичної реабілітації та соціального забезпечення

Всеукраїнська науково-практична конфернція «Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти», організована кафедрою (лютий 2019 р.)

Підготовку фахівців за спеціальностями “Фізична терапія, ерготерапія”, “Спеціальна освіта” та напрямом „Здоров’я людини” здійснює досвідчений професорсько-викладацький склад кафедри фізичної реабілітації та кафедри соціального забезпечення.Кафедра фізичної реабілітації створена у серпні 2003 р. на базі кафедри фізичного виховання та реабілітації. Підготовка фахівців здійснюється на денній і заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „магістр”.

Магістри фізичної терапії та ерготерапії, магістри зі спеціальної освіти (фізичної реабілітації) – випускники кафедри

Типовими видами діяльності фахівця за спеціальностями “Фізична терапія, ерготерапія”, “Спеціальна освіта” та напряму „Здоров’я людини” є організація фізичної реабілітації, фізичного виховання та спортивно-масової роботи у дошкільних, середніх і вищих закладах освіти, лікарнях, поліклініках, спеціалізованих реабілітаційних центрах, науково-дослідних установах, лікарсько-фізкультурних диспансерах, фізкультурних та спортивних організаціях.

На початок 2017 року на кафедрі працює 10 чоловік: один доктор наук, 2 професори, 4 кандидати наук, доцентів, 2 старших викладача та 1 асистент.

Викладачі кафедри систематично приймають участь у науково-практичних конференціях та майстер-класах щодо роботи з неповносправними особами в кардіології, ортопедії та ендокринології, а також підвищують свою кваліфікацію у провідних науково-освітніх закладах України та за її межами (Республіка Польща).

До послуг наших студентів спеціалізовані навчальні аудиторії, обладнані наочними і технічними засобами навчання: кабінети анатомії та фізіології людини, патологічної фізіології, теоретичних основ фізичного виховання, теоретичних основ фізичної реабілітації, фізіологічних основ фізичної культури, кабінет реабілітаційного супроводу навчання, науково-дослідна лабораторія функціональної діагностики та реабілітації, гімнастична зала, зала аеробіки та шейпінгу, тренажерна зала, спортивні майданчики, комп’ютерні класи, бібліотека з читальним залом, студентська їдальня.

Щорічно студенти за спеціальностями “Фізична терапія, ерготерапія”, “Спеціальна освіта” та напряму підготовки „Здоров’я людини” беруть активну участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах з фізичної реабілітації та теорії і методики фізичного виховання, стають їх переможцями та призерами. На університетських конкурсах на кращу наукову роботу серед студентів, що проводяться в рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі”, роботи студентів неодноразово отримували премії та грошові винагороди.


Функціонує студентська науково-проблемна група, яка працює над темою “Актуальні проблеми оздоровчої фізичної культури, фізичної реабілітації та валеології в сучасних умовах”.

Набуті професійні навички закріплюються під час проходження навчальної, організаційної, педагогічної та клінічної практик на базі Волинського обласного центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, відділення реабілітації Луцької міської клінічної лікарні, дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу для дітей із особливими потребами, загальноосвітніх навчальних закладів міста та області, а також на базі інших реабілітаційно-оздоровчих центрів, спеціалізованих освітніх закладів для дітей із функціональними обмеженнями. Кращі студенти, які зарекомендували себе сформованими фахівцями, після проходження практик залишаються на роботу в цих установах.

Загальна наукова тематика кафедри: „Фізична реабілітація осіб із обмеженими функціональними можливостями в системі їх професійної та соціальної адаптації”.

У співпраці із Волинським обласним центром кардіоваскулярної патології та тромболізису виконується Міжнародна програма „Оцінка якості вторинної профілактики після інфаркту міокарда та ішемічного інсульту в країнах Східної Європи” (ASCAPЕ). Дослідження є частиною міжнародного проекту, в якому беруть участь Гданська медична академія (Польща) та Санкт-Петербурзька медична академія ім. І.І. Мечникова (Росія). Координатором програми є доктор медичних наук. Матеріали дослідження щорічно доповідаються на засіданні робочої групи з реабілітації та фізіології навантаження кардіологів Європейського товариства.

Викладачі кафедри співпрацюють із науковими установами України та інших країн, зокрема, з Академією педагогічних наук України, Державним науково-дослідним інститутом фізичного виховання і спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Тернопільським державним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського, Робочою групою з реабілітації та фізіології навантаження кардіологів Європейського товариства, з “Санаторієм Наленчув” – Республіка Польща, з Гданською медичною академією тощо.