ПОРТФОЛІО ОСВІТНІХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ”

«Портфоліо освітньої програми спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та трахування» освітнього ступеня бакалавр

на 2020-2021н.р.

 

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – у разі наявності (посилання)

1.2.Стандарт вищої освіти за спеціальністю від 20.06.2019 р.

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю, який(і) діяв(ли) до моменту виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю (прикріплений файл)

 

1.4.Концепція освітньої програми за спеціальністю(прикріплений файл)

1.5.Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програмавсі версії з моменту започаткування (прикріплені файли). Остання версія українською та англійською мовами

1.6.Навчальний план(прикріплений файл)

 

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми (по кожній версії) – якщо не шкодять іміджу, інакше в Інтернет не викладати:

2.1. Не менше двох  рецензій відгуків на освітньо-професійну (освітньо-наукову) програму (в електронному і паперовому вигляді)

Рецензія Здрилюк В.С.

Рецензія Нечипорук О.І.

 

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму (під кожну зміну має бути обґрунтування)

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

2.4. Звіти аудитів або експертні висновки, підготовлені Радою з оцінювання якості

 

ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1.Робочі програми навчальних дисциплін (посилання на сайт Інтернет-підтримки навчального процесу)

3.2.Силабусиукраїнською та англійською мовами (прикріплені файли)

 

3.3.Анотації дисциплін українською та англійською мовами (посилання на базу на сайті для вступників)

 

3.4.Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів) (прикріплені файли)

 

  1. Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик (прикріплені файли.)

 

3.6. Методичні рекомендації до підготовки випускної (бакалаврської, магістерської) роботи (прикріплені файли)

 

ІV. Кадровий склад

4.1. Наказ про затвердження складу проектних груп (прикріплений файл)

 

4.2.Наказ про затвердження складу груп забезпечення спеціальності(прикріплений файл)

 

4.3.Кадровий склад кафедри (особисті сторінки викладачів на сайті)

 

4.4. Перелікнаукових праць викладачів(прикріплений файл)

 

4.5. Наукові праці викладачів(посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

 

4.6. Сертифікати про підвищення кваліфікації (розміщені на особистій сторінці викладача)

 

4.7. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах (розміщені на особистій сторінці викладача)

 

4.8. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

 

4.9. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (розміщені на особистій сторінці викладача)

 

4.10. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» по всіх компонентах освітньої програми (посилання на сторінку «Опитування», де розміщуються результати)

 

4.11. Наказ на призначення гарантів освітніх програм (прикріплений файл)

4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

 

  1. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми (прикріплені файли)

5.2. Звіти про проведення ярмарок вакансій (прикріплені файли)

5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят (прикріплені файли) на сайті і в соціальних мережах

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках (в електронному і паперовому вигляді)

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності(викладений на сторінку). На цій же сторінці розміщуються оголошення про проведення засідань, матеріали до обговорення тощо

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями (прикріплений файл)

ПрАТ УСК КНЯЖА

АК Універсал Банк

ПрАТ СК ПЕРША

5.7. Перелік баз практики (прикріплений файл)

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики (на сайті, в соціальних мережах)

Підготовкуфахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»забезпечуєвикладацькийколективкафедри, яка веде свою історію із 2002 року.Відповідно до поставленої мети–забезпеченняринкових потреб господарського комплексу Волинськоїобласті у висококваліфікованихфахівців з фінансів, страхування та банківськоїсправи на кафедрірозробленістратегіїпідготовкифахівців.

В практику діяльності кафедри увійшла співпраця з досвідченими спеціалістами-фінансистами, фахівцями у сфері банківської справи, страхових компаній та інших фінансових установ регіону. Спектр цих установ, де студенти спеціальності можуть знайти практичне застосування отриманим знанням надзвичайно широкий.

 

База практики – фінансовий відділ компанії «Нова Пошта»

 

База практики – «Приват Банк»

 

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів, що позитивно впливають на імідж

 

  1. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

Академічнамобільністьздійснюється на підставі Закону України «Про вищуосвіту» та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільністьhttps://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Polozh_pro_realizaciyu_prava_na_academ_mobilnist.pdf

 

6.1. Консолідований звіт (викладений на сторінку)

 

VIІ. Наукова робота студентів

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (прикріплений файл)

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу: матеріали VI Міжнародної науково-практичноїінтернет-конференції, присвяченої 20-ти річчю інституту https://lutsk.uu.edu.ua/%d0%bc%d0%bd%d0%bf-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-vi/

7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

Всеукраїнськанауковаконференціястудентів і молодихучених “Молодь: освіта, наука, духовність”https://uu.edu.ua/conferenciya_molod_osvita_nauka_duhovnist

 

7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи (посилання на відповідні сторінки сайту)

7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)

7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

 

VIІІ. Підсумкова атестація

8.1. Тематика курсових і дипломних робіт (викладена на сторінку)

8.2. Дипломні роботи

 

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми (викладені на сторінку)

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми (у т.ч. міжнародної) (викладені на сторінку)

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми (прикріплені файли) – якщо не шкодять іміджу і не містять конфіденційної інформації

9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу (посилання на сторінку офіційного сайту, де розміщено реєстр нормативних документів)

9.5.Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять (прикріплені файли)

 

Х. Інше

10.1.Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми (викладена на сторінку іміджева інформація)

Бібліографічнийописнавчально-методичноїлітератури за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

10.2.Характеристика умов інформаційно-комп’ютерної підтримки діяльності основнихучасників і організаторів освітнього процесу

 

 

 

 

10.3.Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти (наприклад, інформація щодо навчальних дисциплін на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу Університету, сторінки програми в соціальних мережах та інших інформаційних ресурсах) (викладена на сторінку довідкова інформація)

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і кабінетів, складного обладнання, віртуального середовища для проведення лабораторних робіт, можливості та особливості проживання в гуртожитку (викладена на сторінку іміджева інформація)