Захист авторського права

Як отримати і захистити авторське право?

Конституцією України «громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності» (ст. 54). Тому кожен освічений українець повинен володіти базовими знаннями про свої права і обов’язки.

Одним з видів активів (а саме нематеріальних активів), як суб’єкта підприємницької діяльності, так і неприбуткових організацій, є об’єкти авторського права. Незважаючи на свою нематеріальну основу, вони є частиною необоротних засобів таких суб’єктів (організацій) і підлягають бухгалтерському і податковому обліку. Однак часто в силу незнання правових норм, що регулюють авторське право в Україні, або через ігнорування цих норм об’єкти авторського права використовуються без документального оформлення свідоцтва на них, без укладання договорів про передачу авторських прав і, як наслідок, без бухгалтерського і податкового обліку таких об’єктів.

1. Історична ретроспектива авторського права

Основні положення про авторське право викладені у Законі України «Про авторське право і суміжні права» вiд 23.12.1993 р. № 3792-XII.

Авторське право виникає в результаті роботи фізичної особи або групи осіб над одним, зовсім новим, таким, що відрізняється від інших за своїми властивостями, об’єктом. Надалі такий об’єкт у юриспруденції йменується твором. Фізична особа, що своєю творчою працею створила твір, є стосовно цього твору автором. Якщо твір було створено групою авторів, то всі вони є співавторами твору і мають стосовно нього рівні права, якщо інше не встановлено договором між ними. Авторське право на твір, створений кількома фізичними особами (співавторами), належить їм спільно, незалежно від того, чи становить такий твір єдине ціле або складається з частин, кожна з яких має ще і самостійне значення (може бути використана незалежно від інших частин твору).

У творів (об’єктів авторського права) дуже широкий спектр. Прикладами твору можуть бути:

– книги, брошури, статті;

– виступи, лекції, мови й інші усні твори;

– комп’ютерні програми, бази даних;

– музичні твори;

– твори, створені для сценічного показу, та їхньої постановки;

– аудіовізуальні твори;

– твори образотворчого мистецтва, архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва; фотографічні твори;

– тексти перекладів і т.д.

Права авторів (співавторів) на твір називаються авторськими правами і містять у собі як майнові, так і немайнові права. До майнових прав на який-небудь твір відноситься виключне право використання цього твору (об’єкта авторського права) автором, а також виключне право такою особою давати дозвіл або заборону на його використання іншими особами. Надання дозволу і передача авторських майнових прав іншій особі може здійснюватися як за винагороду, так і безоплатно, залежно від того, що передбачено в договорі. До немайнових прав відносяться: право на недоторканність твору (тобто право на те, щоб створений ним твір не змінювався в процесі його використання); право вимагати або забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору; право вказувати свій псевдонім у зв’язку з використанням твору. На відміну від немайнових авторських прав майнові права автора можуть бути передані (відчужені) іншій особі, після чого така особа стає також суб’єктом авторського права (але не автором!).

Дата виникнення авторського права залежить від способу виникнення такого права. Авторське право може виникнути:

а) за презумпцією авторства. Відповідно до Цивільного Кодексу, якщо не доведено інше, то майнові і немайнові авторські права на твір одержує та особа, ім’я якої зазначено на оригіналі або чернетці твору; при цьому процедура офіційної реєстрації авторського права не є обов’язковою і здійснюється суб’єктами авторського права виключно на добровільній основі. У цьому випадку датою виникнення авторського права буде безпосередньо дата створення твору;

б) за договором. У тому випадку, коли авторське право виникає як результат виконання роботи, передбаченої договором на створення цього твору, датою виникнення авторського права буде дата підписання акту приймання-здачі виконаних робіт від виконавця замовникові. У випадку якщо майнове авторське право є предметом договору купівлі-продажу, міни, дарування й інших договорів датою виникнення майнового авторського права в нового суб’єкта авторського права буде дата передачі йому майнового авторського права, зазначена в договорі. За передачу авторських прав або права використання об’єкта авторського права за договором авторові виплачується винагорода;

в) за законом. У випадку одержання майнового авторського права за законом як спадщину датою виникнення майнового авторського права на твір буде дата виникнення права на спадщину. У випадку якщо авторське право, як майнове, так і не майнове, виникає за законом в результаті судового рішення, що вирішує суперечки зі встановлення суб’єкта авторських прав, датою виникнення авторського права є дата рішення суду зі встановлення такого суб’єкта. Незважаючи на те, що для виникнення і здійснення авторського права державна реєстрація такого права не є обов’язковою, багато авторів, щоб уникнути суперечок і захистити свої права, вдаються до цієї процедури, яка здійснюється відповідно до Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1756 (текст Порядку наводиться нижче). Реєстрація авторського права здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності.

Наявність авторського свідоцтва також необхідне для здійснення бухгалтерського і податкового обліку авторського права як нематеріального активу, адже процедура видачі авторського свідоцтва передбачає не тільки видачу документа про об’єкт авторського права (забезпечуючи в такий спосіб документальну підставу для оприбуткування цього нематеріального активу), але і перевірку наданого зразка твору на унікальність і обґрунтованість одержання його автором авторського свідоцтва.

Своє авторське право при бажанні автори можуть оповіщувати спеціальним знаком: © Ірина Костюк, 2007, де 2007 – рік першої публікації книги, на якій вказується цей знак. Такий знак проставляється на оригіналі і на кожному примірнику твору.

Цей авторський знак особливо зручний у тих випадках, коли автор працює, не вказуючи на екземплярах своїх творів свого справжнього імені, а використовуючи псевдонім. У таких випадках буває важко визначити, яка фізична особа є автором твору. Реєстрація ж псевдоніма як авторського знака з одного боку дозволяє зберегти анонімність автора для широкої публіки, з іншого, якщо буде потреба, дозволяє підтвердити авторські права на той або інший об’єкт авторського права.

2. Реалізація авторського права

Реалізація авторського права, тобто використання цього права для одержання якої-небудь вигоди, може здійснюватися власником (суб’єктом) авторських прав кількома способами:

– шляхом продажу майнових авторських прав іншій особі (за авторським договором);

– шляхом надання права користування об’єктом авторського права за винагороду (за ліцензійним договором);

– шляхом одержання відсотків за кожне використання (за кожний проданий екземпляр копії) об’єкта авторського права (роялті).

3. Захист прав авторів при виявленні фактів використання «піратських» копій творів

Відповідно до статті 52 Закону України „Про авторське право і суміжні права” захист особистих немайнових і майнових прав суб’єктів авторського права здійснюється в порядку, встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством, тобто суб’єкти авторського права, чиї законні права порушено, мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції.

При порушеннях будь-якою особою авторського права, передбачених статтею 50 цього Закону, недотриманні передбачених договором умов використання творів, використанні творів з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і документів про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об’єктів авторського права та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб’єктів авторського права суб’єкти авторського права можуть:

а) вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право чи створюють загрозу їх порушення;

б) звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та припинення дій, що порушують авторське право чи створюють загрозу їх порушення;

в) подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

г) подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права, або виплату компенсацій;

д) вимагати припинення підготовчих дій до порушення авторського права, у тому числі призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України чи з її митної території контрафактні примірники творів, фонограм, відеограм, засоби обходу технічних засобів захисту, в порядку, передбаченому Митним кодексом України;

е) брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і господарських операцій, пов’язаних з виготовленням примірників творів, фонограм і відеограм, щодо яких є підстави для підозри про порушення чи загрозу порушення авторського права, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

є) вимагати, в тому числі у судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права та судові рішення щодо цих порушень;

ж) вимагати від осіб, які порушують авторське право позивача, надання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні контрафактних примірників творів, а також засобів обходу технічних засобів захисту, та про канали їх розповсюдження;

з) вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов’язаних із захистом авторського права.

Захист за допомогою адміністративного законодавства здійснюється відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення уповноваженими на те посадовими особами органів внутрішніх справ, органів Державної податкової служби та підрозділом Державних інспекторів з питань інтелектуальної власності.

Таким чином, тільки уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ, органів Державної податкової служби та підрозділ Державних інспекторів з питань інтелектуальної власності мають право накладати адміністративні стягнення за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності за статтею 51(2) Кодексу України про адміністративні правопорушення, проводити перевірки господарюючих суб’єктів за власним планом перевірок або реагуючи на зверненнями громадян.

Захист за кримінальним законодавством здійснюється за допомогою винесення обвинувальних вироків судом, але проводити слідчі дії, оперативно реагувати на протиправні діяння та подавати матеріали на притягнення до кримінальної відповідальності мають право органи Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової служби, прокуратури України, Служби безпеки України.

В обов’язки перерахованих органів також входить розгляд звернень і заяв громадян, проведення перевірок для виявлення фактичних обставин злочинів. Державний департамент інтелектуальної власності України надає всю необхідну допомогу щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в межах своїх повноважень.

ПОРЯДОК

державної реєстрації авторського права і договорів,

які стосуються права автора на твір

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2001 р. N 1756

I. Загальні положення

1. Порядок визначає процедуру подання заявок на реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, їх розгляду, державної реєстрації, публікації відомостей про цю реєстрацію, видачі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, а також ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір і Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, яка здійснюється МОН в особі Державного департаменту інтелектуальної власності, що діє у складі зазначеного Міністерства (далі – Державний департамент).

2. Поняття, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

заявка – сукупність документів, необхідних для державної реєстрації (далі – реєстрація) авторського права або договору, який стосується права автора на твір;

заявник – суб’єкт авторського права або його довірена особа, що подає заявку на реєстрацію авторського права або договору, який стосується права автора на твір;

відхилена заявка – заявка про реєстрацію авторського права на твір, за якою Державним департаментом у визначений термін не одержано документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва у розмірі та порядку, визначених законодавством, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва;

свідоцтво – документ, що засвідчує авторство (авторське право) на оприлюднений чи неоприлюднений твір, а також факт і дату оприлюднення твору (за наявності);

настанова – вказівка або порада діяти певним чином;

твори, що вимагають спеціальних умов зберігання, – оригінали аудіовізуальних творів (вихідні матеріали і відеозаписи) та копії (на кіноплівці та відеоносіях);

суб’єкти авторського права – автори творів, зазначених у частині першій статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон), їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права;

Державний реєстр свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір – сукупність офіційних відомостей про реєстрацію авторського права на твір та факт і дату оприлюднення твору (за наявності), що постійно зберігаються на електронному і паперовому носіях;

Державний реєстр договорів, які стосуються права автора на твір, – сукупність офіційних відомостей про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір, що постійно зберігаються на електронному і паперовому носіях.

3. Опрацювання та зберігання оригіналу та копії аудіовізуального твору, що вимагає спеціальних умов зберігання, забезпечується Мінкультури на базі державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка». Порядок подання зазначеного твору до державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» визначається Мінкультури.

4. Заявку на реєстрацію до Державного департаменту подає заявник.

5. Державний департамент:

а) приймає заявки, подані на реєстрацію, і розглядає їх з метою визначення відповідності вимогам розділів II і III цього Порядку;

б) приймає рішення про реєстрацію авторського права на твір, рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, або обґрунтоване рішення про відмову у реєстрації авторського права на твір, обґрунтоване рішення про відмову у реєстрації договору, який стосується права автора на твір;

в) вносить відомості про реєстрацію авторського права на твір та відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір, до відповідного Державного реєстру;

г) надсилає за зазначеною в заяві адресою рішення про реєстрацію авторського права на твір, рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, або обґрунтоване рішення про відмову у реєстрації авторського права на твір, обґрунтоване рішення про відмову у реєстрації договору, який стосується права автора на твір;

ґ) видає свідоцтво;

д) готує та публікує в своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір;

е) може доручати закладам, які входять до державної системи правової охорони інтелектуальної власності, виконання окремих завдань, визначених цим Порядком, відповідно до їх спеціалізації;

є) вносить зміни до заявки за ініціативою заявника;

ж) видає дублікат свідоцтва;

з) вносить зміни до Державного реєстру свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір та здійснює виправлення очевидних помилок з ініціативи автора твору;

и) вносить зміни до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, та здійснює виправлення очевидних помилок з ініціативи особи, яка має авторське право.

II. Документи, потрібні для реєстрації авторського права та договору,

який стосується права автора на твір

6. Заявка на реєстрацію авторського права на твір обов’язково повинна містити:

а) заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Державним департаментом;

б) примірник твору (оприлюднений чи неоприлюднений) у матеріальній формі, визначеній пунктом 15 цього Порядку;

в) документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору;

г) документ про сплату збору за підготовку до реєстрації авторського права на твір або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору;

ґ) документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва. Зазначений документ подається до Державного департаменту після одержання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір;

д) довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою, бо копію довіреності, засвідченої відповідно до законодавства;

е) документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора);

є) інші документи згідно з переліком, наведеним у пунктах 8, 9 і 10 цього Порядку.

7. Заявка на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, обов’язково повинна містити:

а) заяву, викладену українською мовою, що складається за формою, затвердженою Державним департаментом;

б) примірник твору у матеріальній формі, визначеній пунктом 14 цього Порядку;

в) примірник авторського договору, що засвідчує передачу (відчуження) майнового права або передачу права на використання твору відповідно до статей 16, 31 і 32 Закону та відповідає вимогам, передбаченим статтею 33 Закону. Якщо передачу (відчуження) майнових прав або права на використання твору здійснює особа, яка має виключне майнове право на твір, але не є автором, до заявки додається документ, що підтверджує її виключне майнове право на цей твір;

г) документ про сплату збору за підготовку до реєстрації договору, який стосується права автора на твір, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати збору;

ґ) довіреність, оформлену в установленому порядку, якщо заявка від імені суб’єкта авторського права подається довіреною особою, або копію довіреності, засвідчену відповідно до законодавства.

8. До заяви на реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму, крім документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, додається настанова щодо використання програми.

9. До заяви на реєстрацію авторського права на базу даних, крім документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, додається настанова щодо використання бази даних і опис структури бази даних.

10. До заяви на реєстрацію авторського права на твори архітектури, містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва, крім документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, додається анотація, яка повинна містити назву твору, його місцезнаходження (адресу), архітектурні характеристики і параметри, час і місце створення.

11. Заява підписується автором або особою, яка має авторське право.

Заява від імені юридичної особи підписується особою, яка має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

12. У разі коли твір створено у співавторстві, у заяві зазначається прізвище, ім’я та по батькові кожного автора. Відносини співавторів визначаються в укладеній між ними угоді. Право на підписання документів, що подаються до Державного департаменту, може бути надано одному із співавторів за наявності відповідної довіреності від інших співавторів.

13. Документи, що додаються до заяви, оформляються таким чином, щоб їх можна було безпосередньо копіювати і зберігати протягом строку дії авторського права.

Автор або особа, яка має авторське право, несе відповідальність за достатність і достовірність інформації, наведеної у заявці на реєстрацію авторського права на твір.

За достовірність інформації, наведеної у заявці про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, відповідальність несе автор або особа, яка має авторське право.

Автор або особа, яка має авторське право, самостійно вирішує, який обсяг твору потрібно подати у складі заявки на реєстрацію для його ідентифікації, тобто для того, щоб відрізнити цей твір від інших творів.

14. Заявник має право з власної ініціативи подати клопотання про внесення змін до поданої ним заявки (крім примірника твору). Ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до Державного департаменту після винесення рішення про реєстрацію авторського права або договору, який стосується права автора на твір. За подання клопотання про внесення з ініціативи заявника змін до заявки сплачується відповідний збір.

III. Вимоги до оформлення матеріальної форми твору

15. Залежно від того, щодо якого об’єкта авторського права подано заявку на реєстрацію, примірник твору подається у такій матеріальній формі:

1) літературні письмові твори (оприлюднені чи неоприлюднені) – в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;

2) усні твори – в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії чи у вигляді звукозапису;

3) комп’ютерні програми – у вигляді вихідного тексту (фрагментів вихідного тексту) програми в обсязі, необхідному для її ідентифікації. Заявник самостійно вирішує, які фрагменти вихідного тексту комп’ютерної програми передати на зберігання, та має право вилучати з поданих фрагментів вихідного тексту місця, які, на його думку, не слід висвітлювати;

4) музичні твори з текстом і без тексту – у вигляді нотного запису або звукозапису, а текст – у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;

5) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки, а також сценічні обробки літературних письмових творів і обробки фольклору, придатні для сценічного показу, – у вигляді відеозапису, малюнків або в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або електронному носії;

6) аудіовізуальні твори – подається довідка державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» про передані на зберігання оригінали творів (вихідні матеріали і відеозаписи) та копії (на кіноплівці чи відеоносіях), що вимагають спеціальних умов зберігання;

7) твори образотворчого мистецтва, фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії, ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності – у вигляді фотографій (за потреби – кольорових) розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів або слайдів чи на електронному носії, або у вигляді копій на паперовому носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті;

8) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва – у вигляді фотографій (за потреби – кольорових) розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів або слайдів, чи у вигляді копій основних креслень проекту, передусім генерального плану, планів поверхів, фасадів, розрізів, інших креслень (на власний вибір), фотографій або слайдів моделей збудованих будівель і споруд на електронному носії чи у вигляді копій на паперовому носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті;

9) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, лихварства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову охорону об’єктів промислової власності, – у вигляді фотографій (за потреби – кольорових), розміром не менше ніж 9 х 12 сантиметрів чи слайдів, або на електронному носії. Слайди та/або фотографії подаються в окремому конверті;

10) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами українських та іноземних аудіовізуальних творів – у друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому чи електронному носії, або у вигляді звукозапису;

11) похідні твори, збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторського права на твори, які входять до них як складові частини, – у формі, визначеній у підпунктах 1-10 пункту 15 цього Порядку;

12) бази даних – у формі, визначеній для подання відповідного об’єкта авторського права, що є складовою частиною бази даних.

16. Документи, зазначені у розділі II цього Порядку, подаються комплектно в одному пакеті.

У разі відсутності примірника твору у матеріальній формі, визначеній у пункті 15 цього Порядку, заявка до розгляду не приймається.

У разі відсутності одного із зазначених у розділі II цього Порядку документів або неправильного оформлення документів заявки Державний департамент повідомляє про це заявника. Заявник протягом двох місяців від дати одержання повідомлення повинен надіслати відсутні і/або правильно оформлені документи заявки. Якщо у встановлений строк документи до Державного департаменту не надійшли, заявка повертається заявнику із зазначенням мотивованих підстав її повернення.

IV. Розгляд заявки щодо реєстрації авторського права і договору,

який стосується права автора на твір

17. Заявка про реєстрацію авторського права або договору, який стосується права автора на твір, приймається до розгляду після одержання Державним департаментом усіх документів, визначених пунктами 6 і 7 цього Порядку.

Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір та реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється протягом місяця від дати надходження до Державного департаменту правильно оформлених документів заявки.

Під час розгляду заявки Державний департамент не проводить експертизу твору і не встановлює факт виникнення авторства.

Державний департамент може надсилати заявнику запити про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи. У цьому разі відповідне рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту.

18. Якщо заявка відповідає вимогам розділів II і III цього Порядку, заявнику надсилається відповідне рішення про реєстрацію. В іншому випадку заявнику надсилається обґрунтоване рішення про відмову в реєстрації. При цьому документи, подані заявником на реєстрацію, йому не повертаються.

Форма і зміст зазначених рішень визначаються Державним департаментом.

19. Заявник має право у тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на твір подати до Державного департаменту документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу свідоцтва або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва.

Якщо протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення про реєстрацію авторського права на твір Державний департамент не одержав документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва у розмірі та порядку, визначених законодавством, або копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва, заявка вважається відхиленою і реєстрація авторського права та публікація відомостей про реєстрацію авторського права Державним департаментом не проводяться.

V. Ведення Державного реєстру свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір

20. На підставі рішення про реєстрацію авторського права на твір та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита за видачу свідоцтва, відомості про реєстрацію авторського права на твір заносяться до Державного реєстру свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Порядок ведення зазначеного реєстру визначається Державним департаментом.

На підставі рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, відомості про його реєстрацію заносяться до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір. Порядок ведення зазначеного реєстру визначається Державним департаментом.

Після здійснення реєстрації Державний департамент публікує в своєму офіційному бюлетені визначені в установленому порядку відомості про реєстрацію авторського права на твір та про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір.

21. Запис про реєстрацію авторського права на твір, що заноситься до Державного реєстру свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, містить такі відомості:

номер заявки на реєстрацію авторського права на твір;

дату подання заявки на реєстрацію авторського права на твір;

номер реєстрації авторського права, який є номером свідоцтва;

дату реєстрації авторського права на твір;

дату публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер офіційного бюлетеня;

відомості про сферу творчої діяльності, до якої належить твір;

об’єкт авторського права, до якого належить твір, відповідно до статті 8 Закону;

вид і повну назву твору (скорочену, якщо така є);

альтернативну назву твору (за наявності);

дані про походження твору (похідний, не похідний);

дані про створення твору (за службовим завданням, за договором, з власної ініціативи);

прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) твору, дату його (їх) народження, повну поштову адресу;

дані про те, як автор буде згадуватися в офіційних публікаціях Державного департаменту (під власним ім’ям, анонімно чи під псевдонімом);

вихідні дані оприлюдненого твору (за наявності).

22. Автор твору має право заборонити згадувати своє ім’я в офіційному бюлетені Державного департаменту і каталозі державних реєстрацій авторського права, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом.

Автор твору має право вимагати зазначення в офіційному бюлетені Державного департаменту і каталозі державних реєстрацій авторського права псевдоніма замість справжнього імені.

23. Запис про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, що заноситься до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, містить такі відомості:

номер заявки на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір;

дату подання заявки на реєстрацію договору, який стосується права автора на твір;

номер реєстрації договору, який стосується права автора на твір, який є номером рішення;

дату реєстрації договору, який стосується права автора на твір;

дату публікації відомостей про видачу рішення та номер офіційного бюлетеня;

відомості про сферу творчої діяльності, до якої належить твір;

об’єкт авторського права, до якого належить твір, відповідно до статті 8 Закону;

вид та повну назву твору (скорочену, якщо така є);

прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів) твору, дату його (їх) народження, повну поштову адресу;

назву договору, який стосується права автора на твір;

номер договору, який стосується права автора на твір;

дату підписання договору, який стосується права автора на твір;

прізвище, ім’я та по батькові фізичної (фізичних) особи (осіб) або повне офіційне найменування юридичної (юридичних) особи (осіб) – сторін договору та їх коди згідно з ЄДРПОУ, повну поштову адресу;

обсяг переданих прав;

строк дії договору, який стосується права автора на твір;

вказівку про територію дії договору, який стосується права автора на твір.

24. У процесі ведення Державного реєстру свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, до них можуть бути занесені відомості щодо:

зміни прізвища, ім’я та по батькові автора (авторів) твору;

зміни складу авторів;

зміни прізвища, ім’я та по батькові фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір та/або її адреси;

визнання реєстрації недійсною;

передачі (відчуження) майнових прав на твір;

зміни у відомостях про передачу (відчуження) майнових прав;

надання дозволу на використання твору;

зміни у відомостях про надання дозволу на використання твору;

видачі дубліката свідоцтва;

виправлення очевидних помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо).

25. Підставою для занесення до Державного реєстру свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір відомостей, зазначених у пункті 24 цього Порядку, є:

рішення суду;

клопотання автора або його довіреної особи.

26. Підставою для занесення до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, зазначених у пункті 24 цього Порядку, є:

рішення суду;

клопотання сторін договору.

27. У разі необхідності внесення змін, зазначених у пункті 24 цього Порядку, автор або особа, яка має авторське право на твір, може з власної ініціативи подати до Державного департаменту клопотання про внесення відповідної зміни. У разі зміни прізвища, ім’я та по батькові автора та/або його адреси, зміни складу авторів клопотання подається автором (авторами).

Клопотання викладається українською мовою, повинне стосуватися однієї заявки і містити:

номер свідоцтва або номер рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір;

номер заявки;

дату подання заявки;

дату реєстрації;

назву твору;

повне ім’я або повне офіційне найменування суб’єкта (суб’єктів) авторського права та його (їх) адресу;

адресу для листування.

Клопотання підписується автором (авторами) або особою, яка має авторське право.

Клопотання від імені юридичної особи підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

До клопотання додаються:

документ про сплату збору за внесення змін до відповідного Державного реєстру або за виправлення очевидних помилок;

документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби).

У разі зміни прізвища, ім’я та по батькові автора (авторів) твору, зміни прізвища, ім’я та по батькові фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір, та/або її адреси, автор або особа, яка має авторське право, повинна повідомити про це Державний департамент.

Публікація відомостей про внесення змін та виправлення очевидних помилок здійснюється Державним департаментом в його офіційному бюлетені.

VI. Видача свідоцтва

28. Видача свідоцтва здійснюється Державним департаментом у місячний строк від дати реєстрації.

Свідоцтво видається за зразком згідно з додатком до цього Порядку.

Свідоцтво видається автору або особі, яка має авторське право, безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в заяві. У разі наявності декількох авторів свідоцтво може бути видане кожному з них за умови пред’явлення документа про сплату державного мита за видачу кожного свідоцтва.

За клопотанням автора Державний департамент видає або надсилає на адресу, зазначену в клопотанні, дублікат свідоцтва. Клопотання подається в порядку, передбаченому пунктом 27 цього Порядку.

VII. Видача рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір

29. Видача рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється Державним департаментом у місячний строк від дати державної реєстрації договору, який стосується права автора на твір.

Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, видається безпосередньо заявнику або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

VIII. Порядок розв’язання спорів

30. Спори, пов’язані з реєстрацією авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, розв’язуються згідно із законодавством.

Основні документи і законодавчі акти,

які регламентують процес набуття і захисту прав

на об’єкти інтелектуальної власності

1. Конституція України, від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР;

2. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р., № 435-IV;

3. Господарський кодекс України, від 16.01.2003 р. № 436-IV;

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення, від 07.12.1984 р., № 8073-X;

5. Закон України «Про авторське право і суміжні права», вiд 23.12.1993 р., № 3792-XII;

6. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», від 15.12.1993 р., №3687-XII;

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» від 27.12.2001 р., № 1756;

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності», від 23.12. 2004 р., № 1716;

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності», від 19.09. 2007 р., №1148;

10. «Правила оформлення і представлення заявки на винахід і заявки на корисну модель», що зареєстровані в Міністерстві юстиції України за № 173/5364 від 27.02.2001

11. «Інструкція про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на винаходи (корисні моделі) та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на винаходи і Державного реєстру патентів України на корисні моделі», від 21.06. 1995 р., № 76/612;

12. «Інструкція про порядок видачі патентів України на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами СРСР», від 26.07.1995 р., № 246/782;

13. «Інструкція про порядок розгляду та реєстрації договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі)», зареєстрована в Міністерстві юстиції України за № 180/716 від 21.06.95 р.;

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого опублікування»від 21.07.1992 р., № 419;

15. Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних», від 23.03.2000р., № 1587-III;

16. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», від 15.11.2001р., № 2783-ІІІ.