Інформація про інститут

ЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» створений 25 січня 2000 року та є єдиним на Волині вищим навчальним закладом інтегрованого типу відкритим для молоді з неоднаковим рівнем підготовки та станом здоров’я, який створює умови для навчання людей з особливими потребами, здобуття ними вищої освіти, тим самим дозволяючи зайняти гідне місце в суспільному житті.

Сьогодні в інституті здійснюється підготовка фахівців за рівнями вищої освіти: магістр, бакалавр, молодший спеціаліст на денній та заочній формах навчання за спеціальностями: «Фізична терапія, ерготерапія», «Спеціальна освіта», «Соціальна робота», «Туризм», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Комп’ютерна інженерія», «Право», «Фінанси, банківська справа та страхування».

Головним та пріоритетним напрямком роботи інституту є активна наукова діяльність професорсько-викладацького складу та студентів.

Результати наукових досліджень викладачів інституту опубліковані у 45 монографіях, 138 навчальних посібниках (з них 21 із грифом МОН), 2591 наукових статтях (кількість публікацій включених до науково-метричних баз за 2017 рік – 11). За період існування інституту захищено 42 кандидатських і 6 докторських дисертацій.

З 2015 року у інституті щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу», за результатами якої видається збірник наукових праць. Результати наукової діяльності викладачів та студентів інституту також публікуються у власних виданнях, серед яких: «Українське державотворення: проблеми і сучасність», «Проблеми та перспективи соціальних комунікацій», «Шляхи реформування правової системи України», «Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу та студентів Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна».

Професорсько-викладацький склад та студенти інституту беруть активну участь і у щорічних конференціях, які проводяться Відкритим Міжнародним Університетом розвитку людини «Україна»: Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів», Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» та ін.

Загалом наукова активність студентів відображена у 1765 публікаціях.

Діяльність Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» свідчить про те, що у його стінах сформувався монолітний, ціленаправлений, професійно згуртований колектив. Інститут постійно розвивається, впроваджує новітні технології та реалізовує їх в освітньому процесі вищої школи, в ньому є достатньо інтелектуальних, матеріально-технічних і фінансових ресурсів для якісної підготовки молоді.

Всього за період існування навчального закладу диплом про вищу освіту отримали 9335 випускників, з них 588 студентам присвоєно ступінь «магістра».

На освітянському просторі Волині Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» зарекомендував себе як потужний навчальний і науковий центр, осередок культури та духовності. Інститут виховує не тільки спеціалістів, а й патріотів з високими моральними якостями, на засадах історичних традицій і звичаїв українського народу. Авторитет навчального закладу здобуто щоденною працею викладачів, науковців, студентів та випускників.

Адреса: 43020, м.Луцьк, вул. Г. Гонгадзе, 5;

тел./факс: (0332)78-06-73;

тел.: (0332)78-00-43, 78-04-29.

E-mail: lutsk@uu.edu.ua

Веб-сайт: http://lutsk.uu.edu.ua/