Науково-дослідна робота

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень

викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 Історичний, соціокультурний, лінгвістичний та комунікаційний виміри сучасного інформаційного простору

Галузь знань – 02 Культура і мистецтво

012 – Інформаційні технології

Кафедра інформаційної діяльності, архівної та бібліотечної справи Пахолок З.О.

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри

постійно Статті у різнорангових виданнях, участь у конкурсах студентських та наукових робіт, олімпіадах, круглих столах та конференціях. Написання магістерських робіт, посібників, монографій.

Публікації, захист дисертацій: Закусило О. Ю., ст.. викладач Тема кандидатської дисертації: «Інтерактивні технології просвітницької роботи з підлітками та молоддю щодо формування здорового способу життя» СНУ імені Лесі Українки 2020 р.

Ляшук Н.В. канд. філолог. наук. – отримання атестату доцента 2018 р.

Захаров П.О., Каун Ю.В. Комп’ютерні системи: Навчальний посібник для студентів. Частина 2.

Бундак О.А.,Захаров П.О.Інформаційні технології в бізнесі: навчальний підручник, 2017.

 

2 Рекреаційно-туристичні ресурси Волині

Галузь знань – 24 Сфера обслуговування

Кафедра туризму Терлецький Володимир Карлович,кандидат біологічних наук, доцент постійно Статті у різнорангових виданнях, участь у конкурсах студентських та наукових робіт, олімпіадах, круглих столах та конференціях. Написання магістерських робіт, посібників, монографій.

Публікації, захист дисертацій:

Громик О.М. ст..викладач. Тема кандидатської дисертації:  «Природокористування у зоні радіаційного забруднення». Львівський національний університет ім. І. Франка 2018 р.; Майсер А.А. кандидат географічних наук, – отримання атестата доцента – 20101 р.

 

3 Вивчення особливостей формування вікової динаміки психомоторних функцій та їх зв’язок з ефективністю учбової та професійної діяльності людини в онтогенезі

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я,

23 – Соціальна робота,

01 – Освіта

кафедра фізичної реабілітації та соціального забезпечення Керівник – Макаренко М. В. – завідувач кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення., доктор біологічних наук, професор;

 

постійно Статті у різнорангових виданнях, участь у конкурсах студентських та наукових робіт, олімпіадах, круглих столах та конференціях. Написання магістерських робіт, посібників, монографій.

Публікації, захист дисертацій:

Підготовка до захисту докторської дисертації Чижиком В.В. «Фізична працездатність та її сомато-вегетативне і моторне забезпечення у різних контингентів дітей і підлітків» (2019)

Романюк А.В. викладач кафедри. Тема кандидатської дисертації: «Особливості нейрофізичних та вегетативних процесів у осіб, які займаються фізичними вправами різного характеру Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького», 2018 р.

 

4 Теоретико-методичні засади соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання на ринку України

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування

Кафедра фінансів Євтух О.Т., зав. кафедрою,

доктор економічних наук, професор,

постійно Статті у різнорангових виданнях, участь у конкурсах студентських та наукових робіт, олімпіадах, круглих столах та конференціях. Написання магістерських робіт, посібників, монографій.

Публікації, захист дисертацій:

Гаврилюк Н. В.,ст.. викладач кафедри. Тема кандидатської дисертації: «Формування маркетингової стратегії логістичного підприємства», 2020 р.

5 Охорона та забезпечення прав осіб з особливими потребами у сфері відносин інтелектуальної власності

Галузь знань – 08 Право

Кафедра права Савич С.С. кандидат юридичних наук постійно Статті у різнорангових виданнях, участь у конкурсах студентських та наукових робіт, олімпіадах, круглих столах та конференціях. Написання магістерських робіт, посібників, монографій.

Публікації, захист дисертацій:

Пікалюк С.С., ст. викладач каф. Права. Тема дисертації: «Правовий статус соціальних партнерів в Україні» (Львівський національний університет ім. І. Франка,  2020 р.);

Пащук Т.В., ст. викладач кафедри. Тема дисертації: «Історичні та правові засади системи виконання покарань в Україні (за матеріалами Львівської, Рівненської і Волинської областей), 2019 р.

Савич С. С. Тема докторської дисертації: «Становлення та розвиток авторсько-правових відносин на території України (історико-правове дослідження)», (кафедра теорії та історії держави і права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2019 р.).