ПОРТФОЛІО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ТУРИЗМ на 2021 – 2022 н.р.

Зміст веб-сторінки сайту Портфоліо освітньої програми
«Туризм» освітнього ступеня бакалавр

на 2021-2022 н.р.

 

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – відсутній

1.2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю

1.4. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма

     Освітньо-професійна програма 2020 року

     Освітньо-професійна програма 2021 року

1.6. Навчальний план

     Навчальний план 2020 р.

Навчальний план 2021 р.

ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми:

2.1. Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму

Рецензія на ОПП Директора туристичного агентства «СанТревел», 2020 р.

Рецензія на ОПП Директора туристичного агентства «Барбадос», 2020 р.

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

2.4. Звіти аудитів або експертні висновки, підготовлені Радою з оцінювання якості

 

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1. Робочі програми навчальних дисциплін

3.2. Силабуси

3.3. Анотації дисциплін

3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт

Методичні рекомендації до курсових робіт з навчальної дисципліни «Організація туристичної діяльності»

Методичні рекомендації до курсових робіт з навчальної дисципліни «Ринок туристичних послуг»

3.5.  Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик

Методичні рекомендації щодо проходження ознайомчої практики
Методичні рекомендації щодо проходження начальної практики

Методичні рекомендації щодо проходження технологічної практики

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики

3.6. Методичні рекомендації до підготовки випускної (бакалаврської, магістерської) роботи

Методичні рекомендації до підготовки випускної бакалаврської роботи

 

ІV. Кадровий склад

4.1. Наказ про затвердження складу проєктних груп

Наказ про затвердження складу проєктних груп 2020 р.

4.2. Наказ про затвердження складу груп забезпечення

Наказ № 26.1-од від 21.10.2020

Наказ № 4/2-од від 12.03.2021 про внесення змін

4.3. Кадровий склад кафедри

4.4. Перелік наукових праць викладачів

4.5. Наукові праці викладачів

4.6. Сертифікати про підвищення кваліфікації

4.7. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах

4.8. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах

4.9. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти

4.10. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів»

4.11. Наказ на призначення гарантів освітніх програм

Наказ про затвердження гарантів освітніх програм 2020 р.

4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

Лекційне заняття директора туристичного агентства «СанТревел» для студентів ОП «Туризм»

Екскурсія до Музею історії Луцького братства

 

  1. V. Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми

5.2. Звіти про проведення ярмарок вакансій

5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят

Святкування тижня спеціальності «Туризм» (28 вересня–2 жовтня 2020 р.)

Святкування Всесвітнього дня туризму (27 вересня 2021 р.)

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями

Угода про співпрацю ТА «СанТревел»

Угода про співпрацю ТА «СТС»

5.7. Перелік баз практики

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів

 

  1. VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

Академічна мобільність здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Indidvid_osv_traectoriya/Polozh_pro_realizaciyu_prava_na_academ_mobilnist.pdf

 

6.1. Консолідований звіт

VII. Наукова робота студентів

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами

Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет- конференції (м. Луцьк, 14–15 травня 2020 р.).

Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет- конференції (м. Луцьк, 15–16 травня 2019 р.).

Молодь: освіта, наука, духовність. Youth: education, science, spiri tua lity : тези доповідей ХVІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 16–18 квітня 2019 р.

Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет- конференції (м. Луцьк, 15–16 травня 2018 р.).

7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, присвячена 20-ти річчю інституту «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу» (м. Луцьк, 21–22 травня 2020 року)

V Міжнарародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу» (м. Луцьк, 23–24 травня 2019 р.)

ІV Міжнарародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу» (м. Луцьк, 26–27 квітня 2018 р.)

7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи

7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах

7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти

 

VIII. Підсумкова атестація

8.1. Тематика курсових і дипломних робіт

Тематика курсових робіт

Тематика бакалаврських робіт

8.2. Дипломні роботи

 

ІХ. Гарантії якості освітньої програми

9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми

9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу

9.5. Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять

Протокол і анкета відвідування відкритого заняття Майстра А. А. від 03.11.2020

Протокол і анкета відвідування відкритого заняття Майстра А. А. від 10.03.2021

Протокол і анкета відвідування відкритого заняття Ожеми С. В. від 22.03.2021

 

Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми

10.2. Характеристика умов інформаційно-комп’ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього процесу

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми